Društvo VLADIMIR JOVANOVIĆ, ANALITIČAR, ISTRAŽIVAČ, JEDAN OD NAJBOLJIH POZNAVALACA ISTORIJE CRKVE U CRNOJ GORI

Država je nadležna za status crkve, uključujući autokefaliju

Jovanović (Foto: Portal Analitika)

Kaćuša Krsmanović

Država Crna Gora je najavila da će urediti pitanje statusa ovdašnje Istočno-pravoslavne crkve i to nije stvar dobre ili loše volje ove vlasti, kazao je u intervjuu Pobjedi analitičar, istraživač i jedan od najboljih poznavalaca istorije crkve u našoj zemlji Vladimir Jovanović, već njezina obaveza, koju je, kaže on, suprotno crkvenome pravu i tradiciji Crne Gore, najkasnije od 2006. do sada izbjegavala.

“Sa stanovišta kanonskih pravila, inicijativa o ustrojavanju jedinstvene pravoslavne autokefalne crkve u nezavisnoj državi Crnoj Gori nema nikakvih nejasnoća”, istakao je Jovanović.

To što su inicijativu predsjednika države Mila Đukanovića o formiranju pravoslavne crkve Crne Gore bez nacionalnog predznaka kategorično odbacili poglavari obje pravoslavne crkve u našoj zemlji, Jovanović ocjenjuje necrkvenim razlozima.

“Obojica su, svako iz svoga ugla, saopštili prigovore ne temeljeći ih na crkvenome pravu”, rekao je Jovanović.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da bi formiranje pravoslavne crkve Crne Gore bez nacionalnog predznaka stavilo tačku na podijeljenost pravoslavnih vjernika. Kako gledate na tu inicijativu?

JOVANOVIĆ: Crkva istočno-pravoslavna je jedna, sveta, saborna (καθολικός) i apostolska. Ustrojena je na više autokefalnih crkava pomjesnih crkava sa samostalnim upravama koje su u dogmatskome jedinstvu. Gospod Isus Hristos zapovijeda apostolima da propovijedaju svim narodima “krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha” (Mt. 28, 1920); i apostoli dolaze u razne predjele, osnivaju pomjesne crkve, ostavljaju im svoje pastire da uređuju crkvenu upravu prema specifičnim društvenim prilikama. Apostoli djeluju saborno, ali crkve pomjesne i njihove jerarhijske uprave osnivaju samostalno. I takve samostalne uprave predavali su apostoli u nasljeđe svojim prejemnicima episkopima, koji nastavljaju apostolsku misiju. Već prvi vaseljenski sabori kanonima potvrđuju pomjesnim crkvama posebna prava i običaje, između ostalih: nezavisnost jerarhija jedne od druge crkve i nezavisnost jerarhija u pravima pomjesnoga zakonodavstva i crkvenoga suda. Ali, takođe, vaseljenski sabori utvrđuju kriterijume za osnivanje novih pomjesnih crkava i ozakonjuju ih kanonima, na temelju kojih su stvorene sve novoustrojene autokefalne crkve, od vaseljenskih sabora, do danas. Ti kanoni su izričiti da su, pri uređivanju vanjskih granica novih pomjesnih crkava, mjerodavne državne granice (Halk. 17, Trul. 38; up. Zonara i Valsamon, Sintagma, II), etc.

Dakle, sa stanovišta kanonskih pravila, inicijativa o ustrojavanju jedinstvene pravoslavne autokefalne crkve u nezavisnoj državi Crnoj Gori nema nikakvih nejasnoća. Tačnije, radi se o obnovi crkve, jer je osveštani dio viševjekovne tradicije Crne Gore ozakonjen odredbom naših predaka da “Avto kefalna pravoslavna Mitropolija, kao član jedne svete katoličanske i apostolske Crkve, kojoj je pastirenačelnik i glava Gospod i Bog naš Isus Hristos, čuva i održava jedinstvo u dogmatima i kanoničkim ustanovama sa svima drugima pravoslavnima avtokefalnim crkvama, i ovo će jedinstvo ona čuvati i održavati dovijeka” (Ustav Sv. Sinoda Crne Gore, čl. 1, 1904).

Poglavari dvije pravoslavne crkve u našoj zemlji Crnogorske pravoslavne crkve, koja je obnovljena 1993. i Srpske pravoslavne crkve, u razgovoru za Pobjedu kategorično su odbacili, kao neprihvatljivu, Đukanovićevu ideju. Zašto je, prema Vašem mišljenju, njima ova inicijativa neprihvatljiva?

JOVANOVIĆ: Obojica su, svako iz svoga ugla, saopštili prigovore ne temeljeći ih na crkvenome pravu. Drugim riječima, naveli su necrkvene razloge za svoja protivljenja, nasuprot bogoslovskome učenju. Crkva je jedna, osnivač i glava joj je Gospod Isus Hristos. Crkva je po svojoj prirodi ikona posljednjih stvari u kojoj se evharistijom i nadilaze ljudska razdjeljenja. I svako izobličenje ove ikone predstavlja jeres. Načelo oblasnosti autokefalije jedne pomjesne crkve u jednoj državi, potiče iz hristološke i evharistijske prirode crkve. Episkopi i jerarhije treba da sjedine sve u jednoj tijelo, jer je evharistija i sabranje cjelokupnoga pravoslavnoga naroda na jednoj teritoriji. Toga sabranja sada nema u Crnoj Gori. A niko neće ući u carstvo Božije samo zato što je Crnogorac ili Srbin, ili ma koje druge nacije.

Nacionalne odrednice, sa stanovišta crkve realno postoje i prihvata ih kao proizvod istorije. Nije na crkvi da ih afirmiše ili osporava. Ali, naciju crkva ne apsolutizuje, niti negira različitosti nacija- što je, nažalost, etnofiletistička praksa eparhija SPC u Crnoj Gori.

Međutim, za izvornu Hristovu crkvu, nacionalne odrednice nemaju nikakav eshatološki značaj. „On ne gleda ko je ko“ (Ef. 6, 9). Nacionalne i druge razlike među ljudima postoje i one su od Boga ali razdjeljenja nijesu od Boga. Tako nas uči Sv. Maksim Ispovijednik, praveći odsudnu distinkciju između pojmova „razlika” i „razdjeljenja”. Prevazilaženje razdjeljenja u jednoj pomjesnoj autokefalnoj crkvi nije negiranje razlika, već njihovo eklisiološko prihvatanje.

Mitropolit Mihailo bio je izričit da „pred oltarima takve crkve Crnogorci neće klečat”, uz poruku da su sve pravoslavne crkve nacionalne. Smatrate li daje, ipak, moguć razgovor sa CPC i vjernicima ove crkve, ali i da će, ako državi bude to važno, oni na kraju biti prinuđeni da prihvate ujedinjenje?

JOVANOVIĆ: Crkva po svome poslanju nije ograničena prostorom, ni vremenom, ni nacijama. Njezina ovozemaljska misija je soteriološka: spasenje ljudskih duša, bez obzira na nacionalnost, jezik, pol, rasu, uzrast, socijalni ili obrazovni status, etc. Jer u crkvi „nema Grka ni Čivutina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos“ (Kol. 3,11). Ne sporim dajeres etnofiletizama preplavljuje pomjesne crkve. Tipičan primjer je SPC. Da li se, ne daj Bože, na njega u Crnoj Gori ugledati?

I poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, protivi se ideji Đukanovića, ocjenjujućije besmislenom i uz poruku da tako „mogu govoriti samo nekršteni i ljudi za koje je crkva isto što i partija ili nevladina organizacija”. Vjerujete li da i on može promijeniti stav i pod kojim okolnostima i uslovima?

JOVANOVIĆ: Amfilohije decenijama djeluje suprotno kanonima Svetih apostola da klirik „ne uzimlje na sebe svjetovnih poslova“ (6. i 81. kanon; Mt. 6, 24). Na različite načine osporava i nezavisnost države Crne Gore, što je suprotno i misiji i učenju crkve da je svaka država božanska ustanova. Bog nije samo tvorac i čovjeka, nego posredno i porodice, društava, naroda i država. Ni država Crna Gora nije nastala niti 2006. obnovljena mimo nacrta Božijega promisla o svijetu.

Uloga države, vladara i vlasti temelji se na učenju Sv. pisma da će „carevi biti hranitelji Crkve“ (Is. 49, 23). Bez obzira što mi u svojim nesavršenostima svjedočimo i o nesvršenostima vlasti -svaka vlast je od Boga. Jer, „neka znadu živi, da Višnji vlada carstvom ljudskim, i daje ga kome hoće“ (Dan. 4, 17; 5, 21) i „Mnom carevi caruju, i vladaoci postavljaju pravdu, Mnom vladaju knezovi i poglavari i sve sudije zemaljske” (Solom. 8,15-16). Sveti apostol Pavle je poručio hrišćanima: „Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene. Tako koji se suproti vlasti suproti se naredbi Božijoj; a koji se suprote primiće grijeh na sebe. Jer knezovi nijesu strah dobrijem djelima nego zlijem. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro, i imaćeš hvalu od nje“ (Rim. 13, 1-3). Sv. Jovan Zlatousti, tumačeći ovu poslanicu, veli da je „dužnost episkopa pokoravanje državnoj vlasti“ (Chrysost, hom. 21, 1). A Sv. apostol Petar će reći: „Budite pokorni svakoj vlasti čovječijoj, Gospoda radi“ (I, 2, 13-15). Priznajući božansku ustanovu državne vlasti, Hristova crkva se moli za vladaoca države u kojoj obitava (liturgije. Sv. Vasilija Velikoga i Zlatoustoga); etc. Sve ovo je suprotno praksi SPC u Crnoj Gori. Protivno je i viševjekovnoj tradiciji Crne Gore o zajedničkome djelovanju i vezama crkve i države.

Uloga državnih poglavara i vlasti u životu crkve priznaje se sveštenim kanonima i običajima, bilo da su oni nekad bili carevi, kraljevi ili knjaževi, čak i turski sultani (nijesu li sultani 1557. obnovili srpsku Pećku arhiepiskopiju i postavljali joj poglavare). U novija vremena, kada je crkva ustavima odvojena od država (izuzimajući Grčku), crkva priznaje takve uloge šefovima država ili vladama. Amfilohije je klirik SPC, a ta je crkva svoj tomos 1922. od Vaseljenske patrijaršije dobila, kako u njemu piše, „na molbu i vlade Kraljevstva SHS“; poglavar te nesrećne države, Aleksandar Karađorđević je ukazom proglasio tu crkvu (1920), napisao i potpisao zakon kojim se SPC imenuje (1929), propisao unutrašnje ustrojstvo SPC i osnovao ovu sadašnju Amfilohijevu Mitropoliju crnogorsko-primorsku (1931). A nije li 1943. i antihrist Staljin obnovio Patrijaršiju Ruske crkve koja i dandanas postoji!

Uloga državnih poglavara i vlasti u životu crkve je neprihvatljiva ako zadire: u izmjene dogmatskih učenja, u crkveno zakonodavstvo, bogosluženje, primanje u klir, duhovne sudove etc; dakle u sve ono što je unutrašnji život crkve. Međutim, država je s crkvom nadležna u svemu što se tiče spoljnih poslova crkve, od kojih je najvažniji status crkve uključujući autokefaliju. Tu su i nadležnosti osnivanja crkvenih oblasti (eparhija); određivanje granica eparhija; postavljenje episkopa; crkvena imovina; podizanje crkava; osnivanje manastira, etc.

Uzevši sve to u obzir, država Crna Gora je najavila da će urediti pitanje statusa ovdašnje Istočno-pravoslavne crkve. To nije stvar dobre ili loše volje ove vlasti, već njezina obaveza, koju je, suprotno crkvenome pravu i tradiciji Crne Gore, najkasnije od 2006. do sada izbjegavala.

Smatrate li da će Crnogorska pravoslavna crkva dobiti podršku Vaseljenske patrijaršije, posebno u svjetlu njihovog sve otvorenijeg sukoba sa Srpskom pravoslavnom crkvom?

JOVANOVIĆ: Vaseljenska patrijaršija je u inicijalnoj fazi preispitivanja tomosa iz 1922. kojim je Srbima priznala autokefaliju i status patrijaršije, ali i teritorijalno rasprostiranje jurisdikcije njihove crkve na čitavu nekadašnju Jugoslaviju (Kraljevinu SHS), uključujući Severnu Makedoniju i Crnu Goru. Taj tomos je na snazi, iako Jugoslavija ne postoji. Onaj ko je tomos dao, može ga revidirati ili opozvati. Svih devet crkava (Grčka, Rumunska, Srpska, Poljska, Albanska, Bugarska, Gruzijska, Češka, Ukrajinska), koje imaju tomose od Vaseljenske patrijaršije, nijesu te tomose dobile „vo vijeki“ „vo vijeki“ su samo oni tomosi koje potvrde vaseljenski sabori. A oni od 787. nijesu održani. SPC je u Makedoniji i osobito u Crnoj Gori svojim nesoteriološkim postupanjem napravila bogomrska razdjeljenja – žive rane duhovne etnofiletističke pustoši, omraze i raskole među vjerujućima. Sa stanovišta kanonskoga prava ishod peispitivanja tomosa za SPC iz 1922. je ključan za perspektivu obnove i vaseljenskoga priznanja naše matične autokefalne crkve.

Amfilohijeva ,,istorija” je konfabulacija

Poglavar SPC u Crnoj Gori u razgovoru za Pobjedu pokušao je da predstavi „genezu” bitisanja pravoslavne crkve na našem prostoru. Prema njegovim riječima, „Mitropolija (=Crkva) Zetska je od ukidanja Pećke patrijaršije (1766. godine), kao čuvar ka njene autokefalnosti (zajedno sa Karlovačkom mitropolijom) postojala samostalno”, te daje bila prva koja je obnovila jedinstvenu Pećku patrijaršiju (1918-1922. godine). Njen poseban značaj, kazao je on, je bio u tome što je onablagodareći crnogorskim mitropolitima i gospodarima Petrovićima stvorila nezavisnu Crnu Goru. Blagodareći toj njenoj ulozi u stvaranju nezavisne Crne Gore, istakao je Amfllohije, ona je za vrijeme knjaza Nikole nazivana i autokefalna, iako nije ni od koga tražila ni dobila autokefalnost. Kako komentarišete ove navode?

JOVANOVIĆ: Prvo, novovjekovnu Crnu Goru su stvorili knjaževi Crnojevići, a obnovili je, učvrstili i proslavili mitropoliti i knjaževi (kralj) iz dinastije Petrovići-Njegoši. Naša crkva nije stvorila Crnu Goru. Obrnuto, država Crna Gora stvorila je svoju pomjesnu crkvu utemeljio je 1485. osnivačkom hrisovuljom državni poglavar, gospodar Ivan Crnojević (uz saglasje arhijereja Visariona i Vavile i klira). Mitropoliti Petrovići-Njegoši su, nakon što je Crkva nasiljem Turaka potčinjena katedri u Peći, obnovili tu „crnojevićku“ autokefaliju konkretno vladika Sava (1766).

Naša crkva nije „nazivana“ autokefalna ona jeste bila autokefalna. Valjda naši preci bolje od nas znaju da li im je crkva bila autokefalna: da jeste autokefalna, zapisali su između ostaloga i u odredbama crkvenoga (1904) i državnoga ustava (1905).

Valtazar Bogišić se 1873. o tome raspitivao u Crnoj Gori: „Crnogorska crkva drži li se avtokefalna, ako ne, pod čijom jurisdikcijom stoji, pod Patrijarhom Carigradskim ili pod Svetim Sinodom Peterburškim?“ Odgovoreno mu je i on je zapisao: „Posve avtokefalna i osobenu jerarhiju ima“.

Međutim, tačno je, kako Amfilohije kaže, da naša crkva „nije ni od koga tražila ni dobila autokefalnost”. Nijesu to uradile ni neke druge onovremene crkve, pa su svejedno bile autokefalne i u kanonskome i liturgijskome jedinstvu sa Vaseljenskom patrijaršijom i ostalim pomjesnim crkvama. Svega devet crkava ima tomose, a u istočno-pravoslavnoj crkvi ih je sada više od toga broja.

Naša crkva nije „prva koja je obnovila jedinstvenu Pećku patrijaršiju (1918-1922. godine)”. Kako je obnovila nešto što ne postoji? Niti je u Peći sjedište SPC, ni sjedište kakve eparhije to je ženski manastir i tamo ne stoluje nikakav episkop niti patrijarh. Pročitajte tomos iz 1922. godine: ne pominje se tu nikakva „Pećka patrijaršija“, niti „obnova“. Nijedna crkva u svijetu sada ne poznaje nikakvu „Pećku patrijaršiju”; takve nema ni u Ustavu SPC, etc.

Dakle, Amfilohijeva „istorija“ je konfabulacija. Prije tridesetak godina je blagosiljao knjigu „Mitropolija crnogorska nikada nije bila autokefalna“ i bio joj saizdavač. Sprdao se: govorio je „autoFekalna“. Danas, međutim, tvrdi da je naša crkva „postojala samostalno“ te je „nazivana i autokefalna” Šta je sljedeće? Napisaće, blagosiljati ili-i objaviti knjigu: „Mitropolija crnogorska je oduvijek autokefalna“!

237

avatar
1000
56
181
0
 
108
KolasinacVelja goraNikolinaodbCg4Ever
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Kolasinac
Gost
Kolasinac

Ko je zaista procitao ovaj tekst ne moze a da se ne slozi sa svime navedenim.

Velja gora
Gost
Velja gora

Redakcijo.
Sinoc sam poslao cetiri povezana komentara na ovu temu.
Nije valjda CENZURA
Pozdrav

Nikolina
Gost
Nikolina

PR jedne crkve deklarisani ateista ma ne ide to rodjaci .U crkve su do prije 30 godina stoku spracali , sad najveci vjernici . Da dolaze makar jednom godisnje na liturgiju mozda bi bolji ljudi bili . Ovdje je pitanje imovine i njene raspodjele jer je ponestalo za prodaju iliti “kapitalna ulaganja i investicije” a SPC trenutno je veliki veleposjednik

odb
Gost
odb

crna gora NIJE pravoslavna drzava. prema tome nema osnov po kome da trazi autokefalnost. jbg o tome su trebali mislit kad su glasali ustav.

Miraš kontejner
Gost
Miraš kontejner

Ko ima pravo da od nevladine organizacije pravi crkvu?

Albanski Alpi
Gost
Albanski Alpi

I ja sam strucnjak

Pircio CT ❤
Gost
Pircio CT ❤

Jovanovicu,po ustavu drzava Cg je odvojena od crkve. Kakvog li ti djaola daju te se sklepas po nosu

BudoMNE🇲🇪
Gost
BudoMNE🇲🇪

Pa njima je VISOKOPREOSVECENI vec i rekao, oni jesu autoFekalni.

Terra nova
Gost
Terra nova

Budo to je pravi hrišćanski odnos prema “braći” koji vi širite. Pročitaj malo Bibliju – tamo takodje piše ; ako ne vjeruješ popu vjeruj Bibliji. Risto je sve – samo ne čovjek koji širi ljubav medju ljudima, što mu Biblija nalaže.

dejo
Gost
dejo

ocel drzava tako i katolicke crkve i dzamije da ustrojava oce malo sutra i malo dijete zna u crnu goru da je don preso u poslijednju fazu coza nostra montenegroizacije totalne kontriole svega

Pranje prozora
Gost
Pranje prozora

U katolickoj crkvi je stanje redovno, kako i u Islamskoj zajednici.

Vozi misko
Gost
Vozi misko

Ne naglabaj vise no presjeci vise cvor.Trideset godina ista prica.Samo da zivimo bolje.

povrhsvega
Gost
povrhsvega

uzmete olovku i papir i onda lepo napišete — šta čovek nije rekao a da nije tačno? to je fer

Tarabos
Gost
Tarabos

Naravno da je tako. Ali za takvo sto treba znanja. Lakse je vrijedjati. Oprobani recepti domacih posrbica.

Sistem
Gost
Sistem

Čim predlažeš olovku i papir svjestan si da toga ima dosta i da treba taksativno to navesti. Ima. Meni je bio dovoljan naslov

povrhsvega
Gost
povrhsvega

super , to lepo napišeš , kanon taj i taj i onda budemo svi pametniji

Miraš Hodža
Gost
Miraš Hodža

Evo samo jedno pitanje, ko ima pravo da od nevladine organizacije pravi crkvu?

Risto kontejner
Gost
Risto kontejner

Da je vječno nezavisno Kosovo!

Cg4Ever
Gost
Cg4Ever

Nevladina organizacija nije nista drugo do skup gradjana, tj. narod crnogorski, sto znaci da su pravi Crnogorci obnovili svoju crkvu. Sto je nejasno?

Hydra
Gost
Hydra

Sirom svijeta planira se odlazak u svemir,na druge planete,a odje se i dalje raspravlja o crkvi,uzas.

Uzas
Gost
Uzas

Sirom Svjeta ljudski zivot ne vrijedi pet para! Ne zelimo isto ophodnje i kod nas! Zabolje nas za Svemir!

lider u selu
Gost
lider u selu

Stado od 600.000 još ima dovoljno ispaše! Muka će biti kad se uđe u zimu.

MMM
Gost
MMM

Sirom svijeta niko ne mrzi svoju drzavu, a odje mrze.

Peki
Gost
Peki

Jeste, ovi sto podržavaju mila sto je.olakšao drzavu za milijardu i ove stor podržavaju ministre i direktore sto dijele po pet stanova i stotine hiljada eura, i sto.uzimaju pare u koverte. To su.oni.koji najviše mrze svoju državu, jer za nekakvu bujednu naknadu podrzavaju njenu pljačku.

MMM
Gost
MMM

Nema to veze sa Milom, ja Crnu Goru volim i kad je Milo na celu, i prije Mila, volio bih je i da si ti predsjednik. Vi Crnu Goru mrzite ko god je na celu. Kad je Milo bio za zajednicu nije vam smetao.

Trt milojka
Gost
Trt milojka

Mmm, mi volimo pravu cg, onu njegosevu, k.nikole

MMM
Gost
MMM

Pa ato ste procerali kralja Nikolu, sto ste prevodili Gorski Vijenac na ekavicu.

Patka
Gost
Patka

Postavlja se pogresna teza da u CG postoji duboki raskol pravoslavnog bica. To je netacno, jer je crnogorsko razdeljenje identitetske i kulturne prirode a ne vjerske, jer su vjernici uz postojecu legalnu crkvu. Dakle, CG na nacionalnom planu treba da radi na pomirenju crnogorskog i srpskog bica. Na vjerskom planu bi trebalo da legalna crkva, koja je u praksi i… Više »

CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

Nećemo nikad da prestanemo sa prosrpskom retorikom jer smo mi a crnogorci Srbi, i vjera je protiv laži, a crnogorac koji kaže da nije Srbin laze.

SrbiSuTurci
Gost
SrbiSuTurci

Ako su Srbi Turci mi nijesmo. Mi smo sa Turcima sve razmirice razrijesili na bojnom polju. Prema tome, ja nijesam Srbin, a ti guslaj da lazem. Tvoj problem je sto nas I’ma vise nego vas.

CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

“Srb i Turčin ne slaže se nigda, no će prije more oslačiti“ – NJEGOŠ

SrbiSuTurci
Gost
SrbiSuTurci

Srbi su im sluzili 500 godina, ne samo sluzili. SPC je bila u sluzbi osmanlija. Da ne nabrajam, papir trpi sve, ali nije za stampu. Procitaj srpske obicaje iz turskog vremena.

Vitni Voren
Gost
Vitni Voren

Pstko, more, Marko, ne ori drumove. Narocito nemoj da ores TUDJE!
OTELI STE IMOVINU I PRAVA CPC!
OCE LI VAM IKAD DOCI TA CINJENICA DO MOZGA?

Младен
Gost
Младен

Колико УДБА плаћа овога да ово прича? Вјероватно не много. Жалости.

MMM
Gost
MMM

Tebe ne placa niko da pljujes po svojoj drzavi. Polemisi ti sa njim ako ti basta.

Peki
Gost
Peki

A tebi je milo država i njegov bata i seka, za paštetu dušo, za paštetu se prodaješ.

Peki
Gost
Peki

Kažu za dva sapuna i par čistih gaća ce pricat i.protiv majke.

Tomos
Gost
Tomos

1.kada smo tražili Autonefaliju 2.kada smo postali Autokefalni Valjda je to redosled, prvo tražiš, pa postaneš pa ti ne neko otme… Ajde da čujem odgovore na ta dva pitanja… Nema, jer nikad nismo ni tražili niti smo to bili. A zašto su nas negdibe tretirali Autokefalno, jer smo to faktički od “pada” Pećke Patrijašije i bili. Faktički, ali ne i… Više »

Kijoslav
Gost
Kijoslav

Naravno da nikada nijesmo trazili autokefaliju od SPC kojoj je sultan postavljao patrijarha.

Tomos
Gost
Tomos

Ko pominje Srbiju. A provjeri đe su naši najveći Crkveni velikodostojnici Rukopoloženi, pa pričaj nešto… Provjeri..

Kijoslav
Gost
Kijoslav

Ni ja nespominjem Srbiju. Nije sporno da je to majka crkva ali smo vremenom imali autokefaliju.

Send this to a friend