Društvo

Kompanije dovode u pitanje monopol Čistoće, odbijene sve primjedbe

Stvaranjem obaveze da se poslovi povjeravaju privrednom društvu koje odredi Glavni grad je protivno Ustavu i važećim zakonima, a samim tim stiče se mogućnost da se pokrene postupak za zaštitu konkurencije pred Agencijom za zaštitu konkurencije u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, sugestija je koju je kompanija Okov dostavila Sekretarijatu za komunalne poslove na novu odluku o održavanje čistoće.

Međutim, ovu njihovu sugestiju Sekretarijat nije prihvatio.

“Obrađivač sugestiju nije prihvatio iz razloga što se pitanja povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti i uslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti, uređuju odredbama člana 21 i 22 Zakona o komunalnim djelatnostima, te ne mogu biti predmet uređenja odluke”, piše u izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi.

Ova kompanija dostavila je i primjedbu da osnov za utvrđivanje naknade za prevoz i deponovanje komunalnog otpada ne može biti metar kvadratni stambenog, odnosno poslovnog prostora, ali je i ova primjedba odbijena.

“U odluci o održavanju čistoće treba predvidjeti odredbe da se cijena komunalnih usluga za one korisnike gdje se može odrediti jedinica mjere (kubik, tona, broj članova domaćinstava) formira po jedinici mjere, dok za one korisnike gdje je to neprimjenjivo osnovica za obračun treba da bude metar kvadratni stambenog odnosno poslovnog prostora”, bila je primjedba kompanije Okov.

Okov je predložio i da se moraju izjadnačiti cijene usluga za pravna i fizička lica obrazlažući da su pred zakonom svi jednaki.-Sugestija nije prihvaćena iz razloga što su ova pitanja uređena odredbom člana 81 b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djeltanostima kojom je propisano da će se cijene komunalnih usluga, odnosno komunalnog proizvoda po jedinici mjere izjednačiti se za sve korisnike u periodu od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kako se radi o pitanju koje je zakonska materija i u nadležnosti su zakonodavca, podzakonskim aktom se ne mogu preuzimati odredbe zakona”, piše u dokumentu.

Sekretarijat za komunalne poslove nije prihvatio sugestije ni advokata kompanije KIPS Vladana Đuranovića.

Đuranović je u ime KIPS-a ukazao da odluka o održavanju čistoće ne prepoznaje individualne korisnike, kao i da se svakom licu koje posjeduje sopstvene kontejnere za odlaganje komunalnog otpada i komunalni otpad odlaže u svom sopstvenom kontejneru ne treba obračunavati uslugu odvoza komunalnog otpada po metru kvadratnom nego po transportnoj turi za odvoz kontejnera do gradske deponije.

“Zakon o komunalnim djelatnostima precizno je propisao da je upravljanje komunalnim otpadom komunalna djelatnost individualne komunalne potrošnje. Naime, utvrđivanje koja komunalna djelatnost pripada komunalnim djelatnostima individualne komunalne potrošnje, a koja komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje su pitanja koji su zakonska materija i u nadležnosti su zakonodavca. Podzakonski akt ne može uređivati pravne odnose koji su zakonska materija i u nadležnosti su zakonodavca. Takođe, shodno pravno – tehničkim pravilima za izradu propisa, podzakonskim aktom se ne mogu preuzimati odredbe zakona. Stoga konstatacija da odluka nije prepoznala individualne korisnike se ne može prihvatiti, jer je upravljanje komunalnim otpadom zakonom propisano kao komunalna djelatnost individualne komunalne potrošnje a predložena odluka uređuje način i uslove održavanja čistoće na teritoriji grada”, piše u dokumentu.

Nije prihvaćena ni primjedba Rade Vujović koja je ukazala da se naknada za prevoz i deponovanje komunalnog otpada utvrđuje po vrsti usluge koja se obavlja u objektu i količini otpada.

Posude će postavljati preduzeće

Sekretarijat za komunalne poslove djelično je prihvatio sugestiju Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci koja je predložila da se posude za sakupljanje komunalnog otpada, kao i korpe postavljaju na mjestima na kojima ne ometaju saobraćaj, vozila i prolaznike.

Iz Opštine Golubovci su tražili i da je odlukom potrebno utvrditi obaveze vlasnika/ korisnika poslovnih objekata da prilikom obavljanja privredne djelatnosti obezbijede odgovarajuće posude od nadležnog privrednog društva i postave ih u krugu poslovnog objekta, ali je ta sugestija odbijena.

“Odlukom je propisano da prevoz komunalnog otpada iz posuda u kojima se sakuplja komunalni otpad vrši privredno društvo za održavanje čistoće i ove usluge se vrše za sve korisnike objekata i javnih površina, a utvrđena je i obaveza svim korisnicima da, u roku od sedam dana od početka korišćenja objekta, obavijeste privredno društvo za održavanje čistoće i privredno društvo za deponovanje komunalnog otpada o korišćenju objekta, radi pružanja usluga prevoza komunalnog otpada i utvrđivanja naknade za prevoz i deponovanje komunalnog otpada, što podrazumijeva i postavljanje odgovarajućih posuda za sakupljanje komunalnog otpada, ukoliko su ispunjeni uslovi iz elaborata i postoji potreba za postavljanje posude za odlaganje komunalnog otpada”, piše u odgovoru Sekretarijata.

Send this to a friend