Društvo

Program Horizontal Facility imao veliki značaj u sprovođenju ključnih reformi u Crnoj Gori

Direktorica Generalnog direktorata za programe Savjeta Evrope Verena Taylor osvrnula se na zajedničku saradnju i komunikaciju među partnerima, u okviru programa “Horizontal Facility”, koji je prema njenom mišljenju  imao veliki značaj u sprovođenju ključnih reformi u Crnoj Gori.

 Šta je sve u Crnoj Gori postignuto u prethodnom periodu, kroz zajedničku saradnju i komunikaciju među partnerima, u okviru programa “Horizontal Facility”? Koje to konkretne koristi od ovog programa imaju građani?

Prošle su tri godine od početka programa “Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku, zajedničkog poduhvata Evropske unije i Savjeta Evrope. Program se zvanično završava 23.maja ove godine nakon čega će odmah uslijediti naredna faza. Program je koncipiran tako da na fleksibilan način odgovori potrebama korisnika kojima je na raspolaganju podrška u izradi dokumenata koji se tiču javnih politika, u oblasti pravne ekpertize, jačanja kapaciteta, organizovanja obuka i sprovođenja promotivnih kampanja. Brojni nacionalni partneri i međunarodni eksperti su bili uključeni u aktivnosti, uključujući brojne organizacije civilnog društva koje su aktivne u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava u zemlji.

Možemo da se osvrnemo na neke rezultate ovog programa. Građani imaju više povjerenja da će sudovi štititi njihova ljudska prava ukoliko slijede principe Evropskog suda za ljudska prava. Na primjer, Ustavni sud je usvojio pilot presude u oblasti sprječavanja zlostavljanja pozivajući se na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava. Advokati mogu bolje da štite prava građana, a naročito kad je u pitanju podnošenje predstavki pred sudom u Strazburu. Građani mogu očekivati da policija postupa humanije prilikom održavanja protesta u Crnoj Gori, ali i da će slučajevi navodnog nasilja biti detaljno istraženi. Mnogo je postignuto i u oblasti obrazovanja: studenti prava su se upoznali sa načinom rada suda u Strazburu, kao i sa načinom pripreme za saslušanje pred Velikim vijećem u ulozi advokata žrtve. Takođe, univerzitetski profesori, ali i studenti, imali su priliku da saznaju više o mogućim oblicima plagijarizma i podmićivanja i kako da reaguju u takvim situacijama.

Fokus vašeg rada bio je usmjeren na borbu protiv korupcije i pranja novca, jačanje odgovornosti u pravosudnom sistemu, ljudska prava u zatvoru itd. Kojoj od ovih tema je posvećeno najviše pažnje i gdje se bilježe najbolji rezultati?

Program “Horizontal Facility” je imao veliki značaj u sprovođenju ključnih reformi u Crnoj Gori. Aktivnosti koje se sprovode u zemlji zasnivaju se na preporukama nadzornih tijela Savjeta Evrope. Kroz naše aktivnosti Crna Gora je unaprijedila stepen usklađenosti sa evropskim standardima. Možemo za primjer uzeti reformu pravosuđa, reformu institucija za sprovođenje zakona koje se osnažuju da odgovore na najozbiljnije oblike krivičnih djela, kao i reformu medijskog sitema koja je upravo u toku. Sve su to izazovne oblasti, koje zahtijevaju visok stepen posvećenosti države. Kroz ovaj program Crna Gora takođe ostvaruje napredak u ispunjavanju privremenih mjerila postavljenih u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji kroz poglavlja 23 i 24. Konkretno, primećujemo da je Crna Gora poboljšala svoj rejting u ispunjavanju preporuka GRECO-a, specijalizovanog nadzornog tijela Savjeta Evrope za antikorupciju; takođe, u oblasti pranja novca Crna Gora je izbjegla da bude stavljena na sivu listu MONEYVAL-a. Rezultati ovog programa će se odraziti izvan oblasti monitoringa Savjeta Evrope, npr. u redovnim izvještajima Evropske komisije, ali i u procjenama koje se odnose na pregovore o pristupanju, kao što su na primjer one koje se odnose na privremena mjerila. Nekoliko zakona je unaprijeđeno na osnovu preporuka eksperata Savjeta Evrope, npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama, Zakon o strancima, a očekujemo još zahtijeva. Pred Skupštinom je usvajanje seta amandama amandmana na zakone o medijima i potpuno novi Zakon o životnom partnerstvu istopolnih zajednica.

Pored zakonodavnih pitanja, u prethodne tri godine zapaženi su značajni rezultati u svim oblastima programa.

Oko 800 sudija, tužilaca i advokata su unaprijedili znanja o novijoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava nakon učešća u opsežnom programu izgradnje kapaciteta.

U 2017. godini, Evropski sud za ljudska prava je zabilježio pozitivan trend, s obzirom da je broj podnijetih predstavki pred ovim pravosudnim organom smanjen za skoro skoro 20 odsto.

Kroz projekte iz oblasti obrazovanja, u izradu lokalnih akcionih planova za jačanje demokratske kulture u školama bilo je uključeno ukupno 26 pilot škola, 1.000 stručnjaka iz oblasti obrazovanja, predstavnika lokalne zajednice i nevladinih organizacija.

Ukupno 200 nastavnika je prošlo sertifikovanu obuku o načinima podučavanja o demokratiji i ljudskim pravima kao i o načinima za sticanje međusektorskog znanja kroz van-nastavne aktivnosti čime se postiže održivost ovih rezultata. Pripremljen je Zakon o akademskom integritetu koji se bavi različitim oblicima akademskog nedoličnog ponašanja, uključujući plagijarizam i neetičko ponašanje, kao i uvođenjem minimalnih standarda za zaštitu akademskog integriteta u visokoškolskim ustanovama.

U oblasti zatvorskog sistema, želela bih bih da naglasim da su unaprijeđeni propisi kojima se regulišu ljekarski pregledi osuđenika. Pružena je podrška institucija u izradi planova i studije izvodljivosti za novu zatvorsku bolnicu koja će nakon izgradnje dovesti do poboljšanja uslova za liječenje osuđenih lica. U saradnji sa organizacijama civilnog društva unaprijeđeni su programi rehabilitacije sa ciljem olakšavanja reintegracije osuđenika u društvo nakon njihovog puštanja na slobodu.

Instrument za koordinaciju ekspertize koji omogućava zemljama korisnicama dobijanje eskpertske pomoći kroz savjetodavna tijela Savjeta Evrope je dio programa “Horizontal Facility”. Kako je Crna Gora do sada iskoristila taj mehanizam?

Vrlo je dobro to što institucije Crne Gore sve češće podnose zahtjev za dobijanje stručnog mišljenja kroz Instrument za koordinaciju ekspertize. Ovaj Instrument omogućava pružanje ad hoc analize zakonodavnog okvira i stručnog mišljenja u tematskim oblastima koje su obuhvaćene programom Horizontal Facility, uključujući slobodu izražavanja i medija, kao i pitanja koja spadaju u nadležnost Venecijanske komisije. Crnogorske institucije podnijele su zahtjev za dobijanje stručnog mišljenja Savjeta Evrope na Zakon o strancima, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava kao i mišljenje na Zakon o Sudskom savjetu Crne Gore. Najnovija su mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o životnom partnerstvu istopolnih zajednica, koje sam ranije pomenula, i stručno mišljenje o reformi zakonodavstva o medijima. Ovaj instrument će biti na raspolaganju i u drugoj fazi ovog Programa i moramo nastaviti sa osvješćivanjem korisnika o njegovim prednostima.

Druga faza programa već počinje. Koje rezultate očekujete? U kojim oblastima predstoji najviše posla?

Većina projekata iz prve faze ovog programa se nastavlja i u drugoj fazi, zasnivajući se na čvrstim temeljima ostvarenih rezultata čime se ostvaruje kontinuitet. Tema slobode izražavanja i slobode medija će biti obuhvaćena drugom fazom programa, dok je ova tema do sada bila predmet posebnog projekta. Druga faza će obuhvatiti četiri teme: sprovođenje pravde, borbu protiv ekonomskog kriminala, antidiskriminaciju i slobodu izražavanja i slobodu medija. Takođe, Crna Gora će imati koristi od proširene regionalne dimenzije programa. Naravno, izazovi su i dalje tu. Ključno će biti da sagledamo i prepoznamo kako institucije primjenjuju rezultate iz prve faze u svakodnevnom radu i kako takve promjene pozitivno utiču na život građana. Na kraju je to i najvažnije. Završna konferencija održana je u Tirani, početkom aprila, okupivši predstavnike svih korisničkih institucija, predstavnika Evropske unije i Savjeta Evrope gdje se detaljno razgovaralo o rezultatima prve faze programa i naučenim lekcijama koje će biti od koristi za sljedeću fazu.

Koja su to nova pitanja kojima ćete u drugoj fazi programa posvetiti pažnju?

U slučaju Crne Gore, Savjet Evrope i Evropska unija zajedno sa crnogorskim institucijama su odlučili da osiguraju kontinuitet podrške reformama, po uzoru na ono što je započeto u prvoj fazi. Osnažićemo naš rad na daljem poboljšanju odgovornosti i profesionalnosti u pravosudnom sistemu i zaštiti ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica. Kao što je već spomenuto, nove teme – sloboda izražavanja i sloboda medija sada postaju dio programa Horizontal Facility. Nastaviće se aktivnosti na pružanju kvalitetnog obrazovanja za sve, dok ćemo ojačati komponente koje se odnose na pitanja borbe protiv diskriminacije. Na primjer, fokus će biti na pravima pripadnika LGBTI zajednice; podrška će biti pružena naporima Crne Gore da osigura jake procesne zaštitne mjere za osumnjičene i osobe protiv kojih se vodi potupak, kao i žrtve u krivičnim postupcima. Kao što sam već spomenula, nova faza ovog programa će uključivati jaču regionalnu dimenziju koja će omogućiti korisnicima u regionu da razmijene najbolje prakse prilikom suočavanja sa sličnim izazovima, bolje odgovore na zajednička prekogranična pitanja i povećaju stepen regionalne saradnje i povezivanja.

Send this to a friend