Društvo

Purišić: Suguran radni odnos je zadatak svakog demokratskog društva

Pred Međunarodnom organizacijom rada je, kao nikada do sada, odgovoran zadatak da doprinese ispunjenju svog osnovnog cilja, uspostavi univerzalnog i dugotrajnog mira, koji se može postići jedino ukoliko je zasnovan na socijalnoj pravdi, sigurnosti i ljudskom dostojanstvu, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na međunarodnoj koferenciji rada u Ženevi.

„U tom smislu, zadatak je svih demokratskih država da obezbijede stabilnost i sigurnost radnog mjesta, produktivan radni odnos, kako bi se omogućio dostojanstveni rad za sve“, istakao je Purišić.

Purišić je dodao da su odsustvo diskriminacije i garantovanje vrijednosti kao što su sloboda, ljudsko dostojanstvo, socijalna pravda, bezbjednost, neophodni za održiv ekonomski i društveni razvoj, a da radni odnos treba da bude garant pravne zaštite radnika.

„Ova obaveza za Crnu Goru istovremeno predstavlja i priliku da u potpunosti uskladi svoj pravni sistem sa sistemom razvijenih evropskih država i sa standardima koje uspostavlja MOR“, naveo je Purišić.

Crna Gora je, kako je kazao, danom učlanjenja u MOR, od 2006. godine, potvrdila 68 konvencija, a među njima svih osam iz korpusa fundamentalnih. Takođe, dodao je, kontinuirano radimo na povećanju broja potvrđenih konvencija kako bi se u našem pravnom sistemu primjenjivali međunarodni standardi rada.

„Naglašavam da se svi zakonski propisi koji tretiraju oblast rada donose uz saradnju i asistenciju eksperata MOR-a, kako bi se u što većem obimu implementirali zahtjevi koje postavljaju međunarodni radni standardi, naročito sada kada su u toku pregovori za članstvo u EU i kada su pred nama značajne obaveze usaglašavanja domaćeg zakonodavstva i prakse sa evropskim pravom, praksom i standardima“, rekao je Purišić.

Istakao je da u tom procesu ključnu komponentu čini unaprijeđeni tripartitni socijalni dijalog, kroz koji se sveobuhvatno sagledavaju prioriteti i načini njihovog ostvarivanja, utvrđuju politike, strategije i rezultati koji su potrebni da bi se ostvario napredak ka društvu pune tolerancije, nediskrimacije i pune zaštite ljudskih prava.

Mininstar je podsjetio da su Vlada Crne Gore i reprezentativni socijalni partneri u martu 2019. godine potpisali Program dostojanstvenog rada za period 2019-2021. godinu. Programom je predviđeno da se postignu tri važna cilja: jačanje mehanizama socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, stvaranje povoljnih uslova za zapošljavanje i održivo preduzetništvo i formalizacija neformalne ekonomije.

„U ostvarivanju ovih ciljeva imamo punu podršku i pomoć MOR-a“, zaključio je Purišić.

Send this to a friend