Ekonomija

Dodatna podrška proizvođačima za očuvanje genetičkih resursa u poljoprivredi

Poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju autohtone vrste i sorte biljnih kultura i/ili autohtone rase u stočarstvu mogu ostvariti i dodatnu podršku kroz posebnu mjeru u Agrobudžetu, koja je kreirana u cilju očuvanja genetičkih reursa Crne Gore u poljoprivredi, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

“Dodatna podrška se opredeljuje u vidu plaćanja za sve obradive površine i priplodna grla koja ispunjavaju kriterijume ove mjere, a pravo na podršku imaju proizvođači koji uzgajaju autohtone vrste/sorte/rase i koji su saglasni da sarađuju sa institucijom nadležnom za genetičke resurse po pitanju dostavljanja materijala i pružanja neophodnih informacija”, saopšteno je iz Ministarstva.

U biljnoj proizvodnji podrška se daje

  • za višegodišnje kulture: uzgoj i njega pojedinačnih (do 30) veoma starih stabala masline/čokota vinove loze ili zasada procijenjene starosti preko 200 godina (za masline preko 1000 godina), uzgoj i njega pojedinačnih stabala (do 30) ili zasada ostalih voćnih vrsta/sorti, koje su ugrožene genetskom erozijom;
  • za jednogodišnje kulture: uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura na površini većoj od 0,3 ha po uzgajanoj vrsti.

“Iznos podrške za jednogodišnje ratarske i povrtarske kulture je 500 eura po hektaru, za uzgoj na površini većoj od 0,3 ha. Kod višegodišnjih kultura podrška je 50 eura po stablu za vjekovne jedinke masline/vinove loze, kao i stabla ostalih voćnih vrsta koje su ugrožene genetskom erozijom”, navode u Ministarstvu.

U stočarstvu podrškom je obuhvaćen uzgoj buše u govedarstvu; zetske žuje, sore, pivske pramenke i ljabe u ovčarstvu i domaće balkanske koze i magaraca.

“Premije po grlu za genetičke resurse u stočarstvu iznose: za goveda po 80 eura, ovce i koze po osam eura, dodatna premija za gajenje zetske žuje je sedam eura, za magarce 50 eura po grlu”, ističu u Ministarstvu.

Zahtjev za podršku dostavlja se Ministarstvu isključivo na obrascu, koji se može preuzeti na internet stranici i u kancelarijama Ministarstva uz izvještaj relevantne naučno – istraživačke institucije koji sadrži: opis – istorijat, poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse, naziv (sistematsku pripadnost), brojčano stanje, površinu, procijenjenu starost, ostvareni i planirani vid saradnje sa vlasnikom genetičkog resursa.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 30. jun 2019. godine.

“Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni. Sve potrebvne informacije o realizaciji mjere i obrasci za prijavu mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede”, ističe se u saopštenju.

Crna Gora na relativno maloj površini raspolaže bogatim i raznovrsnim živim svijetom – biodiverzitetom. Izuzetno je bogat i genetički fond biljaka i životinja u poljoprivredi, koji se ogleda u velikom broju vrsta, sorti i rasa, a naročito autohtonih populacija biljaka i životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

“Crnogorska banka gena vremenom će biti sve bogatija i dostupna svim institucijama i pojedincima koji za nju iskažu interesovanje. Neprocjenjiva je zasluga upravo poljoprivrednih proizvođača, koji su uzgojem starih domaćih i odomaćenih vrsta/sorti/rasa spriječili njihov trajni gubitak i sačuvali ovu bogatu riznicu za dobrobit budućih generacija. ta činjenica, kao i obaveze po pitanju očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u skladu sa međunarodnim konvencijama i principima, razlozi su za podršku iz budžeta za stimulisanje poljoprivrednih gazdinstava da održavaju genetičke resurse”, zaključuje se u saopštenju.

S.Đ.

Send this to a friend