Ekonomija

Izabran novi Odbor direktora Luke Bar

Foto: barinfo.me

Na današnjoj sjednici Skupštine akcionara Luke Bar izabran je novi Odbor direktora tog preduzeća.

Shodno Prijedlogu Vlade, kao predstavnici državnog kapitala u Odbor su izabrani Vojin Žugić, Vladan Radonjić, Nedžib Ibrišimović i Biljana Jakić, dosadašnji članovi Odbora direktora tog društva, dok će ispred manjinskih akcionara član Odbora biti Milivoje Knežević.

Osim izbora članova Odbora direktora, na sjednici su usvojeni i Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izvještajem revizora, kao i Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Luke Bar.

Skupština akcionara je podržala i Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva.

Reviziju poslovnih rezultata Društva za 2019. godinu, kako je odlučila Skupština akcionara, vršiće revizorsko društvo iz Podgorice REVIKO.

Send this to a friend