Ekonomija Intervju CdM-a: Direktor Uprave za nekretnine

Kovačević: Adresni registar jedan od najznajačnijih projekata, imamo stručan kadar ali i nedovoljan

Dragan Kovačević

Evidencija o nepokretnostima i pravima na njima predstavljaju osnovu svakog društva, te se stoga prioritetne aktivnosti Uprave za nekretnine UZN odnose se na realizaciji projekata uspostavljanja evidencije katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Crne Gore, tim prije što ovi podaci predstavljaju jedan od ključnih registara e-Uprave, kaže u intervjuu za CdM direktor UZN Dragan Kovačević. Govoreći o nizu projekata na kojima UZN trenutno radi Kovačević posebno ističe uspostavljanje Adresnog registra koji će značajno pomoći za potrebe budućeg Popisa stanovništva 2021. godine. Jasno ističe da poteškoća u bilo kojem vidu poslovanja uvijek ima, ali pokušavaju da na najbolji način odgovore izazovima u epidemiji koronavirusa. Prema njegovim riječima UZN ima kvalitetan stručni kadar, ali i nedovoljan – nedostataju profili svih službenika, kako tehničkog osoblja, tako i pravnika, geodetskih stručnjaka i informatičara.

CdM: Na kojim značajnim projektima Uprava za nekretnine trenutno radi?

Kovačević: Kao jedan od važnijih prioriteta u poslovanju UZN je podizanje kvaliteta/modernizacija poslovanja u oblasti zemljišne administracije, kako u dijelu ubrzanja procesa rada, uklanjanje biznis barijera, obezbjeđivanje tačnih i pouzdanih podataka, tako i u dijelu primjene savremanih tehničko-tehnoloških dostignoća koji će i omogućiti brz, efikasan i kvalitetan način poslovanja. Shodno tome projekti koji se trenutno implementiraju su međusobno povezani.

Evidencija o nepokretnostima i pravima na njima predstavljaju osnovu svakog društva, te stoga prioritetne aktivnosti odnose se na realizaciji projekata uspostavljanja evidencije katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Crne Gore, tim prije što ovi podaci predstavljaju jedan od ključnih registara e-Uprave.

U proteklih 10 godine, zahvaljujući podršci Vlade Crne Gore i Zajmu Svjetske banke, realizovan je niz Projekata uspostavljanja evidencije katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore u površini od cca 500.000 ha, odnosno u toku je realizacija projekata u površini od cca 150.000 ha, a na čijoj teritoriji je bila važeća evidencija popisnog katastra i katastra zemljišta. Završeni su projekti koji su se odnosili na nepremjerene djelove teritorija Prijestonice Cetinje, Opština: Andrijevica, Bijelo Polje, Mojkovac, Pljevlja, Žabljak i Šavnik, a za teritoriju Glavnog grada Podgorica ostala je samo jedna katastarska opština, kao i za teritoriju Opštine Petnjica.

U toku su postupci izlaganja podataka premjera na javni uvid za teritoriju opština: Berane, Gusinje, Nikšić, Plav i Rožaje. Imajući u vidu činjenicu da baza podataka katastarskih evidencija egzistira iz prethodnosg perioda, u kontinuitetu se radi na poboljšanju postupka procesa registracije nepokretnosti, kroz ažuriranje podataka, uvođenje novih tehnologija i omogućavanje strankama lakši i brži uvid i pristup podacima, kao i smanjenje broja procedura i vremena potrebnog za promjenu prava na nepokretnostima.

Jasan i nedvosmislen cilj je uspostavljanje evidencije katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Crne Gore, a koja predstavlja jedan od ključnih registara e-Uprave i obezbjeđuje jedinstvene i sistematizovane podatke o nepokretnostima: položaju, obliku veličini, vrsti i kvalitetu zemljišta, objektima i posebnim djelovima objekata, ali isto tako o pravima na nepokretnostima.

Veoma važan projekat je i uspostavljanje Registra kućnih brojeva, ulica i trgova, tzv. Adresnog registra. Podaci Adresnog registra kao dio infrastrukture prostornih podataka pružaju mogućnost lakšeg i bržeg pristupa lokaciji, a samim tim i ostalim dostupnim prostornim podacima, što zajedno obezbjeđuje kvalitetno upravljanje prostornim podacima, transparentnost i veliku prednost u svakodnevnim poslovima ne samo javnog nego i privatnog sektora. S obzirom da je implementacija u toku dalje aktivnosti su u direktnoj vezi sa obezbjeđivanjem podataka od strane lokalnih samouprava, kako bi bio uspostavljen Adresni sistem na teritoriji Crne Gore.

Benefiti i značaj uspostavljanje ovog registra je velik i primjena se može naći u oblasti: organizacije i planiranja poslova iz nadležnosti državne uprave i lokalne samouprave, prostornog planiranja, obrade demografskih, ekonomskih i teritorijalnih statistika, s posebnim osvrtom na potrebe budućeg Popisa stanovništva, poboljšanje kvaliteta podataka centralnog registra građana, registra poreskih obveznika i velikog broja ostalih registara i evidencija; upravljanje rizicima, zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama, turizma i mnogih drugih.

Važan projekat u obezbjeđivanju prostornih podataka je uspostavljanje i održavanje Registra prostornih jedinica u saradnji sa Upravom za statistiku, neophodan za donošenje važnih odluka u oblasti prostornog planiranja, statistički izvještaja, popisa svih vrsta itd.

U toku je izrada Kartografskog modela podataka i kontinuirano održavanje baze, što je nekada bilo u nadležnosti VGI Beograd, te samim tim predstavlja veliku obavezu i ulaganje u ovu oblast. Projekat koji prati sve ostale projekte je svakako modernizacija informacionog sistema. Neminovnost korišćenja savremenih tehnologija je prioritet u poslovanju svake institucije, jer bez kvalitetne hardversko-komunikacione infrastrukture, odgovarajućih softerskih rješenja, obezbjeđivanje dijeljenja podatka putem e-servisa, ne može se govoriti o napretku i modernizaciji procesa poslovanja.

Implementacija servisa za on-line distribuciju podataka, stvorena je mogućnost da javni i privatni sektor na brz i efikasan način koristiti e-servise za pregled i preuzimanje listova nepokretnosti i posjedovnih listova, odnosno on line podatke u realnom vremenu, što predstavlja veliki doprinos u smanjenju biznis barijera i razvoju e-poslovanja. Implementiran je GeoPortal UZN koji omogućava pristup servisima pretraživanja, pregledanja i preuzimanja za određeni broj metapodataka, setova prostornih podataka i servisa putem interneta za profesionalne korisnike, kao i za široku javnost.

Na ovaj način se obezbjeđuje transparentnost podataka i rada Uprave za nekretnine, jer u svim ovim projektima glavnu ulogu svakako da ima Uprava za nekretnine, ali isto tako je važno i aktivno učešće svih imaoca prava na nepokretnostima.

Ono što bih želio naglasiti je da Uprava za nekretnine aktivno učestvuje u realizacije državnih infrastrukturnih projekata i moram napomenuti poslove koje je Uprava za nekretnine radila za potrebe obezbjeđenja podataka za izgradnju autoputa, a trenutno se radi na realizaciji eksproprijacionog elaborata petlje Smokovac.

Takođe, značajni projekti u kojima učestvujemo kako u dijelu obezbjeđivanja podataka, tako i u dijelu sprovođenja eksproprijacija su: rekonstrukcija Magistralnog puta Podgorica-Danilovgrad; rekonstrukcija regionalnog puta Podgorica-Spuž; rekonstriukcija magistralnog puta na dionici Jaz-Tivat i izgradnja magistralnog puta Cetinje-Nikšić na dionici Cetinje-Čevo.

Moram pomenuti i aktivnosti koje imamo na projektu izgradnja dalekovoda primorje – Pljevlja, optičkog kabla Terna, za potrebe energetskog kabla i vodovodnog kabla, kao i za potrebe ostalih državnih projekata.

Zgrada Uprave za nekrtenine

CdM: Da li je pandemija koronavirusa usporila realizaciju nekih projekata?

Kovačević: Pandemija koronavirusa je usporila čitav svijet, pa sigurno da izuzetak nijesu ni aktivnosti koje sprovodi Uprava za nekretnine. Međutim, moram istaći da smo organizacijom posla uspjeli da nastavimo sve poslove kako kod tekućih radnih obaveza, tako i na projektima, poštujući mjere Nacionalnog koordinacionog tijela. Obavljanje poslova koji su vezani za projekat uspostavljanja evidencije katastra nepokretnosti nije moguće, a ni realno očekivati da se mogu obavljati tempom i ustaljenim procedurama kao u prethodnom periodu. Moram napomenuti da aktivnosti na ovim projektima se rade u kontinuitetu i u svim oblastima poslovanja koje je to moguće, ali isto tako i istaći da zbog neophodnosti prisustva stranaka u postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera, ova faza posla ne može ići ustaljenom dinamikom.

Situacija je takva da ne možemo predvidjeti kakve će okolnosti biti i sigurno da ćemo se kao i svi ostali u državi ponašati odgovorno i prema poslu i prema zdravlju i naših zaposlenih i stranaka.

CdM: Ima li u Upravi oboljelih od virusa korona?

Kovačević: I pored preduzetih preporučenih mjera ima oboljelih u Upravi za nekretnine, ali na žalost bilo je i realno očekivati, pogotovo imajući u vidu rad sa strankama i kontakte koje svakodnevno naši zaposleni ostvaruju. Za sada su svi dobro i nadamo se da će tako i ostati, a u svakom slučaju želim apelovati na poštovanje mjera i okazivanju odgovornosti svih zaposlenih, a i stranaka u cilju očuvanja i sopstvenog , a i zdravlja i života svih nas.

CdM: Sa kojim poteškoćama se najčešće susrijećete na terenu prilikom realizovanja vaših obaveza?

Kovačević: Poteškoća u bilo kojem vidu poslovanja uvijek ima, ali pokušavamo da na najbolji način odgovorimo ovim izazovima. Nedostatak finansijskih sredstava je često puta prepreka, ali svjesni smo trenutne situacije i radimo u najvećem obimu kojem možemo. Ovo je prilika da iskažem potrebu da se imaoci prava na nepokretnostima aktivno uključe u podizanju kvaliteta postojećih podataka, jer moramo napomenuti, da je u prethodnom periodu unazad 20 30 godina, bila mnogo manja zainteresovanost za nekretninama, tako da se u postupcima uspostavljanja evidencije katastra nepokretnosti veliki broj vlasnika nije pojavljivao niti ispunio zakonsku obavezu označavanja na terneu i dostavljanja dokumentacije podobne za upis stvarnih prava. Mada, moram istaći da u posljednjem periodu se zahvaljujući i lakšoj dostupnosti podataka veliki broj zainteresovanih stranki obraća sa zahtjevom za dostavljanje dokumentacije iz različitog perioda, što takođe dodatno povećava obim poslova, ali svakako pomaže da kvalitet podataka bude saglasna našim ciljevima ažurnom katastru.

CdM: Imate li dovoljno stručnog kadra da odgovorite obavezama koje su iz nadležnosti Uprave?

Kovačević: Uprava za nekretnine svakako da ima kvalitetan stručni kadar, ali na žalost moram reći i nedovoljan. Kao u svim djelatnostima kadar se stvara, a nama se često dešava da nas zaposleni napuštaju. Razlog za to je sigurno velika odgovornost, velik obim posla, a moram reći i nedovoljno plaćen posao uz potpuno uvažavanje kompletne društvene situacije.

Kvalitetan kadar je u svakom slučaju neophodan, a veliki problem je i nedostatak svih profila službenika, kako  tehničkog osoblja, tako i pravnika, geodetskih stručnjaka i informatičara.

Kao što sam već napomenuo, obaveze kod realizacije važnih državnih infrastrukturnih projekata, kao i projekat iz nadležnosti Uprave, povlače i angažovanje većeg broja zaposlenih, jer redovni radni procesi ne smiju da trpe.

CdM: Nakon donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, pažnja javnosti i stručne i laičke usmjerene prema Upravi za nekretninekao organu koji raspolaže katastarskim podacimao upisu nepokretnosti. Koje sve obaveze proističu iz Zakona o slobodi vjeroispovijesti, a usmjerene su ka resoru ste Čelu? Koje aktivnosti ste do sada realizovaliiz obaveza propisanih Zakonom?

Kovačević: Nakon stupanja na znagu Zakona o slobodi vjeroispovjesti, Uprava za nekretnine je u svemu iz svoje nadležnosti postupala efikasno i profesionalno i to u više navrata, kroz sistematizaciju katastarskih podataka, njihovu tehničku obradu, te dostavu zatraženih hronoloških podataka o upisima vjerskih objekata na teritoriji Crne Gore.

I u periodu koji slijedi, a tiče se primjene pozitivnih zakonskih normi, ovaj organ će postupati odgovorno i pravovremeno. Članom 63 stavom 2 Zakona, propisana je obaveza Uprave za nekretnine da u roku od 15 dana izvrši upis zahtjeva za upis državne svojine, a koji podnosi Uprava za imovinu, o čemu se bez odlaganja obavještava vjerska zajednica koja koristi vjerske objekte i zemljište.

Iako ne tako brojan, ali izuzetno kvalitetan kadrovski potencijal kojim raspolažemo, ne ostavlja ni najmanju sumnju da ćemo i ubuduće poslove iz svoje nadležnosti obavljati kvalitetno i u javnom interesu.

Aleksandra Obradović

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
ALIJA
Gost
ALIJA

U taj “izuzetno kvalitetan kadrovski potencijal” spada i Ersad kurpejović iz UZN PJ Rožaje koji ne poštuje pravosnažna sudska rješenja. Naime, evo već skoro 3 godine ta imenovana osoba neće da postupi po pravosnažnom sudskom rješenju. Toliko o Vašim “kvalitetnim” kadrovima

Virus
Gost
Virus

Pa jes’, nabavi još jedno pedesetak uhljeba sad pred izbore

RofZ
Gost
RofZ

U toku su postupci izlaganja podataka premjera na javni uvid za teritoriju opština: Berane, Gusinje, Nikšić, Plav i Rožaje
Da, avionski snimak prije 5-6 godina, javno izlaganje i upis ni dan danas…
Inače, za odgovor na zahtjev predat u Januaru mjesecu i dalje čekam, toliko o efikasnosti

Bio, vidio
Gost
Bio, vidio

Stručan ali nedovoljno obučen kadar. Brani li vam ko da ih obučavate. U razvijenom svijetu zaposleni imaju stalno obučavanje. Nema šanse da prođe mjesec dana a da nijesu na nekom kursu ili obuci. Kod nas izgleda kad čovjek završi školu stavi mozak na otavu. Ali to je ipak stvar menadžmenta. Dakle, Kovačeviću traži prave menadžere pa ćeš ubrzo imati dovoljno… Više »

lludak
Gost
lludak

molim vas pustite komentasr mozda ce mi neko pomoci jer nemam novca za advokate posjedovali su moji preci zemlju od prije dvjesta godina i sada se vodi na mog oca medutim jedna zemlja dva imena kvadratura po posjednovnom listu oko deset hiljada kvadrata i na njoj kuca radena sesdeset trece ali po skicama oko tri hiljade metara nije nase nego… Više »

Vera
Gost
Vera

Sta je sa legalizacijom. Jesmo li mi ludi sto smo potrcali da izmirimo svoje zakonske obaveze po pitanju legalizacije

Bnjj
Gost
Bnjj

Udri po sirotinji koja ima plate bijedne kojim se ne može ni osnovne potrebe zadovoljiti, nego još i na nekretnine poreze. Plan privatne države je blizu, sad će se i imovina po Cg oduzimsti. Srećana nam državnost.

Trebaljevo
Gost
Trebaljevo

Profesionalac na pravom mjestu!

Sova
Gost
Sova

Kad ćete napisati normalan pravilnik o održavanju katastra? Kad ćete dozvoliti ispravke grešaka u katastarskim podacima. Na prvom času na fakultetu si učio da “Ne postoje apsolutno tačna mjerenja!” Onda ste u Zakon ubacili član “Podaci upisani u katastar nepokretnosti se smatraju APSOLUTNO TAČNIM”! U zakon ste ubacili normu koja kaže da postoji ono što ne postoji. Prije svega zbog… Više »

MAX
Gost
MAX

Tako je…podaci upisaji u katastru se smatraju tacnim (nacelo tacnosti i pouzdanosti). Kako bi ti to drugacije formulisao? Ako neko smatra da nije tacan neki podatak treba da pokrene postupak ispravke istog i dostavi dokaze za isto. I to nikom nije zabranjeno.

Grubac
Gost
Grubac

Nijesi u pravu. Ja bih to formulirao ovako. Podaci u katastru se po pravilu smatraju tačnim. Ovo načelo ne važi za podatke nastale na osnovu postupka izlaganja na javni uvid podataka, odnosno početnog stanja, i promjene nastale nakon toga, ako se u u upravnom postupku predoče dokazi o greškama. Ovo iz razloga što postupak izlaganja je stvorio takav haos sa… Više »

KOMPAS 1
Gost
KOMPAS 1

Pošaljite državnu komisiju za kontrolu katastra u UL da vidite šta je pljačka i lopovluk vijeka DRŽAVNE IMOVINE

ALIJA
Gost
ALIJA

Usput nek ta komisija ode u katastar u Rožaje pa nek vidi šta se radi

zvonko
Gost
zvonko

Dok ne proradi taj adresni registar mogli bi redovnije azurirati podatke u postojecem registru,evo danas cetvti dan od kada nijesu azurirani katastarski podaci iz evidencije nepokretnosti a do skoro se azuriralo svake sekunde.

Dejan
Gost
Dejan

Jos niste doziveli kolaps pravi tek nastoji

Radonja
Gost
Radonja

Nedovoljan, slobodno, koliko vas je gođ. No ti zaposli još jedno 300 druga, pa dako bude dovoljan.

Gradjanin
Gost
Gradjanin

Postenje. Ljudina. Nepotkupljiv.

Virus
Gost
Virus

Hahahahahaha

Send this to a friend