Ekonomija

Nedosljedna primjena zakona: DRI dala negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Albanske alternative

Nik Đeljošaj

Albanska alternativa (AA), čiji je lider predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj, sačinila je i finansijski izvještaj za prošlu godinu na fer i objektivan način, ali je evidentna nedosljedna primjena zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o porezu na zarade i o obligacionim odnosima, piše Pobjeda.

Ovo je zaključak Državne revizorske institucije, koja je na finansijski izvještaj za 2020. godinu dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na knjiženja koja se odnose na date avanse, dok je za pravilnost poslovanja dala negativno mišljenje. Zbog toga će ovaj izvještaj biti dostavljen skupštinskom Odboru za politički sistem. Kontrolom realizacije preporuka datih na izvještaj iz 2018, AA od devet, realizovala je šest.

Revizori su skrenuli pažnju da Albanska alternativa od dobavljača zahtijevaju povraćaj avansa ako usluge nijesu izvršene ili roba nije isporučena ili da pribavi fakture i knjiži ih na odgovarajući način. Evidentirani avansi od 3,6 hiljada eura odnose se na reprezentaciju i potrošnju struje, za šta nije prezentovana odgovarajuća dokumentacija. Kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata registrovano je kod potrošnje 16,5 hiljada eura za finansiranje ženske organizacije, jer statut nema odredbu na osnovu koje bi ova sredstva mogla biti trošena. Iskazivanje neizmirenih obaveza od 4,7 hiljade eura za prošlogodišnje parlamentarne izbore suprotno je zakonu.

AA je prošle godine angažovala po ugovoru o djelu 22 lica, za ukupno 11,6 hiljada eura, odnosno pojedinačno od 100 do 2,8 hiljada eura. Ti ugovori nijesu sadržavali pravni osnov, ni definisane poslove, a kako nema podataka o radno-pravnom statusu izvršilaca, ne zna se da li je pravilno obračunat porez na zarade. Revizori su ukazali da je za partijske aktivnosti trebalo da zaključuje ugovore o radu, imajući u vidu da su neki bili angažovani i devet mjeseci.

Albanska alternativa je lani iz budžeta dobila 139,8 hiljada eura, od čega iz državnog 112,7, a lokalnih 27 hiljada eura. Prihoda iz privatnih izvora nije bilo. Najviše je potrošeno na reklamu preko 61 hiljadu eura, na istraživanje 18,4 hiljade, naknade fizičkim licima 12,5 hiljada, za donacije, pomoć i stipendije, konsultantske usluge, održavanje poslovnog prostora 20,5 hiljada, dok je za reprezentaciju potrošeno 4,4 hiljade eura.

U izjašnjenju koje je Đeljošaj uputio revizorima navodi se da je saglasan sa izvještajem i najavljuje da će nepravilnosti ispraviti u što kraćem roku.

Send this to a friend