Ekonomija

Pala ekološka saglasnost za mHE na Lještanici

Ministarstvo održvog razvoja i turizma je usvojilo žalbu NVO Green Home na rješenje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kojim je data saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku rijeke Lještanice, čime je poništeno prvostepeno rješenje i postupak vraćen na ponovno odlučivanje.

Rješenje je, kako je kazala izvršna direktorka NVO Green Home Nataša Kovačević, poništeno na osnovu bitne povrede postupka za sprovođenje javne rasprave, pogrešne primjene materijalnog prava i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

“Naime, konstatovano je da na javnoj raspravi nije prisustvovalo lice koje je koordinisalo izradu elaborata, kao i da izvještaj sa javne rasprave ne sadrži sve primjedbe, prijedloge i mišljenja građana koje su iznesene na javnoj raspravi”, objasnila je Kovačević.

Takođe utvrđuje se da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje zbog više puta mijenjanih nalaza izvora rijeke, koji nisu pratili promjene samog elaborata.

“Dakle sve prethodne tvrdnje NVO Green Home i mještana Lijeske su se pokazale istinitim i opravdanim. Naime 7. jula 2020., Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je izdala Rješenje o ekološkoj saglasnosti za projekat izgradnje HE „Lještanica“ na osnovu procesa koji je pratio niz nepravilnosti”, ističe Kovačević.

Na javnoj raspravi za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, a koja je održana 17.decembra 2019. godine, učestvovalo je 90 građana Bijelog Polja izjašnjavajući se protiv izgradnje ove hidroelektrane na izvoru same rijeke.

Javnu raspravu su pratila brojna proceduralna kršenja od strane Agencije, gdje u konačnoj verziji ni jedna primjedba od suštinske važnosti nije prihvaćena.

Agencija odbija postojeći stručni nalaz o lokaciji izvora rijeke Zavoda za hidrologiju i seizmologiju i tokom novog terenskog obilaska od 27.5.2020. godine uvodi novu, sad već treću tvrdnju o novoj lokaciji izvora rijeke Lještanice na koti 1059,20.

“Naime, u inoviranom elaboratu se navodi da je tek prilikom izrade inovirane verzije ustanovljeno da je prethodna lokacija izvora bila pogrešno definisana na prostoru Šljemena na 1370 mnv i da je tek sada ustanovljeno da je izvor Lještanice na više tačaka između 1031 mnv i 1059 mnv, iz ovoga se nedvosmisleno može zaključiti da je cjelokupan prethodni postupak i sva akta koja su prethodno donesena i na koja su izdate saglasnosti, zasnovani na netačno utvrđenom činjeničnom stanju i da se ovaj elaborat, logično, nadovezuje na akta koja su zanosnova na netačno utvrđenom činjeničnom stanju. Činjenica je da se nestručnim i površnim nalazima Agencija i investitor bahato igraju sa sudbinom mještana koji zasigurno znaju gdje je izvor rijeke odakle vjekovima koriste vodu za piće”, navodi Kovačević.

Kako je dodala, čitav postupak od lokalne studije lokacije do poslednjeg Rješenja o ekološkoj saglasnosti obiluje neregularnostima, na šta ukazuju brojne krivične prijave građana, nas iz nevladinog sektora, Ustavne inicijative, žalbe na upravne akte  čiji procesi su još u toku.

Send this to a friend