Ekonomija

Zakon o radu: Zaštita žena

Vesna Simović Zvicer (Foto: Pobjeda)

Piše
Vesna Simović Zvicer

Polazeći od Ustava Crne Gore, koji predviđa da država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti, kao i zabranu diskriminacije po osnovu pola (kako neposrednu, tako i posrednu), kao i odredbe da država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti, posebna zaštita na radu žene je predviđena i u novom Zakonu o radu.

<<<Novine u postupku zasnivanja radnog odnosa<<<

Zakon o radu, za razliku od ranije važećih rješenja predviđa samo zaštitu žene u odnosu na njenu funkciju materinstva i potrebu za pomirenjem profesionalnih i porodičnih obaveza, dakle – ne i u odnosu na fizičke osobine žene.

Trudnoća i materinstvo

Nova rješenja su usklađena sa onim što je tendencija u dokumentima Evropske unije, tako da evropsko komunitarno pravo predviđa posebnu zaštitu žena samo u vezi sa trudnoćom i materinstvom, što je u duhu načela o jednakosti šansi i postupanja, na kojem se temelje evropski standardi u oblasti radnih odnosa.

Posebna zaštita žene s obzirom na funkciju materinstva proizilazi iz potrebe za pomirenjem profesionalnih i porodičnih obaveza i ona obuhvata: zaštitu u postupku zasnivanja radnog odnosa; zaštitu u toku trajanja radnog odnosa; i zaštitu u pogledu prestanka radnog odnosa .

Osnovni razlog diskriminacije žena prilikom zasnivanja radnog odnosa jeste namjera poslodavca da izbjegne moguće troškove usljed trudnoće (u slučaju održavanja trudnoće), teškoće u traženju privremene zamjene za odsustvo zaposlene usljed trudnoće i porođaja, kao i obaveze da obezbijedi dodatan korpus prava koja su predviđena za ženu u slučaju trudnoće i posebne njege đeteta.

Zakon o radu u članu 121 predviđa da poslodavac ne može odbiti da zaključi ugovor o radu sa trudnom ženom, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja đeteta može ponuditi izmjenu ugovora o radu pod nepovoljnim uslovima.

Osim toga, predviđeno je da poslodavac ne može uslovljavati zasnivanje radnog odnosa dokazom o trudnoći (test o trudnoći, nalaz krvi ili sl.). Izuzetak od ove zabrane predviđen je ukoliko se radi o poslovima kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i đeteta, koji je utvrđen od strane nadležnog zdravstvenog organa. Međutim, ovaj izuzetak treba usko tumačiti, odnosno njegovu primjenu vezivati samo za slučajeve zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, čije trajanje je kraće od perioda trudnoće.

U suprotnom, široko tumačenje ove norme ne bi bilo prihvatljivo sa aspekta zaštite žena od diskriminacije. Ovo iz razloga što bi u ovim slučajevima štetnost uslova rada po zdravlje žene i đeteta bila vremenski ograničena – u toku trajanja trudnoće, dok bi istekom tog perioda žena mogla nesmetano da nastavi sa radom na tom radnom mjestu. Stoga smatram da, ukoliko bi se radilo o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu na kojem zbog uslova rada postoji rizik po zdravlje žene i đeteta, poslodavac ne bi mogao da odbije zaključivanje ugovora o radu sa trudnom ženom.

Zaštita podataka

Poslodavac ne može tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti može da uputi drugo lice da ih traži, osim ako zaposlena lično zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom. Ova pitanja spadaju u domen privatnosti zaposlene, te poslodavac ne može tražiti da se o njima izjašnjava, kako u postupku zasnivanja radnog odnosa, tako ni nakon zasnivanja radnog odnosa.

Međutim, zaposlena može iznijeti podatke o trudnoći ukoliko ima interes za tim u toku trajanja radnog odnosa (npr. kako bi ostvarila neko pravo nakon zasnivanja radnog odnosa, kao što je pravo na dodjeljivanje stana).

Zakon o radu uvodi jedno novo pravo za ženu tokom trudnoće, a to je pravo na slobodan dan za prenatalni pregled. Ovo pravo žena može koristiti svakog mjeseca tokom trudnoće, a poslodavac je dužan da joj obezbijedi naknadu zarade kao da je na radu (100 odsto od osnova).

Zaposlena ima obavezu da obavijesti poslodavca o korišćenju ovog odsustva u pisanoj formi, tri dana prije zakazanog pregleda. Dakle, zaposlena samo obavještava poslodavca i nije potrebna njegova saglasnost da bi odsustvovala sa rada, bez obzira na potrebe procesa rada. Poslodavac jedino može tražiti dostavljanje dokaza o izvršenom pregledu.

Posebna zaštita

Zaštita žena s obzirom na funkciju materinstva podrazumijeva i posebnu zaštitu u pogledu prestanka radnog odnosa. Ta posebna zaštita podrazumijeva sljedeće:

– Ženi tokom trudnoće i za vrijeme korišćenja porodiljskog i roditeljskog odsustva, radni odnos može prestati samo zbog razloga koji se ne mogu vezivati za trudnoću ili korišćenje nekog od navedenih prava. No, pravo poslodavca ograničava na način što je dužan da u pisanoj formi detaljno obrazloži razloge za otkaz. Ovđe treba napomenuti da je poslodavac prije donošenja odluke o prestanku radnog odnosa dužan da ispoštuje obaveze koje se tiču prava na saslušanje žene (mora joj dati mogućnost da se izjasni o razlozima za otkaz, ukoliko ona to traži). Poslodavac u svakom slučaju prestanka radnog odnosa mora donijeti odluku u pisanoj formi i ta odluka mora biti obrazložena. Međutim, u ovom stavu se naglašava obaveza poslodavca prilikom prestanka radnog odnosa ženi tokom trudnoće (ili korišćenja prava na porodiljsko ili roditeljsko odsustvo) da tu odluku ,,posebno obrazloži“, što bi značilo da pored uobičajenog obrazloženja, poslodavac mora detaljno obrazložiti ispunjenost uslova za prestanak radnog odnosa, a sve imajući u vidu posebnu zaštitu žene tokom trudnoće i korišćenje prava na porodiljsko i roditeljsko odsustvo .

– Zabrana postoji i u pogledu proglašenja “viška”, odnosno licima za čijim radom je prestala potreba (“tehnološki višak”) za ženu tokom trudnoće ili za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće.

– Zabrana u pogledu prestanka radnog odnosa koji je zasnovan na određeno vrijeme. Naime, Zakon o radu je predvidio izuzetke od pravila da radni odnos na određeno vrijeme prestaje istekom dana koji je određen ugovorom o radu, i to:

(-) zaposlenoj ženi kojoj ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u periodu trudnoće i korišćenja prava na odsustvo zbog održavanja trudnoće;

(-) oba roditelja uživaju zaštitu ukoliko im ugovor o radu ističe u periodu korišćenja porodiljskog i roditeljskog odsustva: u ovom slučaju rok za koji su ugovorom o radu zasnovali radni odnos na određeno vrijeme produžava se do isteka korišćenja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo .

(-) kod pripravnika: obzirom da se pripravnički staž produžava u slučaju odsustva sa rada zbog: održavanja trudnoće i korišćenja porodiljskog i roditeljskog odsustva.

Zaposlena žena uživa dodatnu zaštitu na radu u toku trajanja trudnoće, do ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo. Ova zaštita se odnosi na sljedeće:

– zabranu rada trudne žene i žene koja je nedavno rodila na poslovima koji mogu da ugroze život i zdravlje (kako žene, tako i njenog đeteta). S tim u vezi, poslodavac ima obavezu da, na osnovu nalaza i preporuke nadležnog doktora medicine, trudnu ženu i ženu koja doji dijete (koje nije starije od godinu dana) privremeno rasporedi na druge poslove, ako je to u interesu očuvanja njenog zdravlja ili zdravlja njenog đeteta, uz ostvarivanje prava na zaradu u istom iznosu kao i prije raspoređivanja (ukoliko je na tom drugom radnom mjestu predviđena manja zarada), kao i ostvarivanje ostalih prava iz radnog odnosa u punom obimu. Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da joj obezbijedi ovakvo raspoređivanje, žena ima pravo na plaćeno odsustvo, pri čemi naknada zarade ne može biti manja od zarade koju bi zaposlena ostvarila da je na svom radnom mjestu. Dakle, naknada zarade u ovom slučaju obezbjeđuje se u visini od 100 odsto od osnova za naknadu.

– zabranu noćnog i prekovremenog rada ženi u toku trudnoće i ženi koja ima dijete koje je mlađe od tri godine. Pri tome, pravi se izuzetak u odnosu na ženu koja ima dijete koje je starije od dvije godine, a koja može raditi noću – ukoliko je dala pisanu saglasnost za takav rad.

Dodatna zaštita

U pogledu prava na porodiljsko odsustvo, novi Zakon o radu predviđa značajne novine. Naime, pravo na obavezno porodiljsko odsustvo koje se utvrđuje u trajanju od 98 dana (kalendarskih), od kojih se 28 dana koristi prije dana očekivanog porođaja i ovo pravo pripada samo ženi.

Preostali dio porodiljskog odsustva u trajanju od 70 dana nakon porođaja po pravilu koristi majka đeteta, ali to pravo može iskoristiti i otac, i to u dva slučaja: 1) ako je rođeno dvoje i više đece ovo pravo mogu koristiti oba roditelja istovremeno; 2) u slučaju da je majka umrla na porođaju, teško bolesna, napustila dijete, ako je lišena roditeljskog prava ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, kada otac đeteta ima pravo da koristi porodiljsko odsustvo od dana rođenja đeteta.

Dan očekivanog porođaja utvrđuje nadležni doktor specijalista (ginekolog), a ukoliko je dijete rođeno prije dana očekivanog porođaja, odnosno prije navršenih 37 neđelja trudnoće, porodiljsko odsustvo se produžava za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno.

Napomena: roditeljsko odsustvo i druga prava koja imaju za cilj pomirenje profesionalnih i porodičnih obaveza biće tema u narednom broju.

(Autorka je bila koordinatorka Radne grupe za izradu Zakona o radu)

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Cake
Gost
Cake

Vratiti službu nekad SDK,da svi plaćaju ,na neto platu.Ukidanjem SDK,otvoreno je novih 10 Banaka preko kojih je krenuo platni promet.Od tada počinje plaćanje na minimalac,čak na 80% od minimalca,ukoliko Firma ima lošije rezultate u poslovanju.Kolika penzija,osnovica za bolovanje,porodiljsko odsustvo?Nikolika,za preživljavanje.Predhodno, sve rade novo otvorene agencije za knjigovodstvo .Zašto se zmuri na ove činjenice?

VOJO
Gost
VOJO

Niko ne pominje doprinose. Ako država smanji doprinose na zaradu radnocima će biti povećane zarade za još 100€… Kod nas su doprinosi 65% a u BIH 27 %. SADA OCIJENITE GDJE JE BOLJE.

Svetrik
Gost
Svetrik

Neka inspektori pođu do Kipsa i neka pročešljaju koliko je žena zadržano u toj firmi koje su ostale trudne.Skoro nijedna..A siguran sam da nije jedina velika firma koja posluje u CG i koja diskriminiše trudnice..Ali nażalost naši inspektori su ogrezli u korupciji..A i zakoni se uopste ne postuju..

Bnjj
Gost
Bnjj

Tačno

Робеспјер
Gost
Робеспјер

Некада се асистенткиња Симовић спрдала на предавањима с црногорском државом, алудирајући на наопаки систем. Сад учествује у његовом беронирању. На страну то, увијек радо прочитам текст, али далеко је то од стварности. У Црној Гори јавне личности, политичари и академици, не баве се конкретном ситуацијом, него маштају, као да живе у уређеној држави, критика нема, идеја за побољшање нема. А… Više »

Vasko
Gost
Vasko

Nemoj tako, bar je lijepa i otmena.

Mark
Gost
Mark

A dje vam je Vesna da unesete u zakon o radu 40-casovno radno vrijeme u toku sedmice.Da se odmara i subota.To je do sad bilo mrtvo slovo na papiru ?!

Bnjj
Gost
Bnjj

Zakoni se ne poštuju u Cg i u tome je problem. Ogromna većina firmi osiguravaju na minimalac radnike. Bemax najjača firma zaštitare uopšte ne osigurava a spisak je dugačak. Inspekcije su ogrezle u korupciji.

Cogito ergo sum
Gost
Cogito ergo sum

Tacno tako. Besmisleno je ovo samoreklamiranje nekim znacajnim izmjenama zakona koje su u korist zaposlenih, kada i sami donosioci zakona znaju da primjene istog skoro da i nema. Tako da poslodavci mogu mirno da nastave kako su i navikli, jer jedino mogu da odgovaraju ako taposleni pozive inspekciju. A ce biti nikad! E to je segment koji zakonodavac nije propisao-rad… Više »

Bnjj
Gost
Bnjj

Žalosna budućnost Cg je nažalost iseljavanje i dolazak novih radnika sa drugih kontinenta. Vlasnici kapitala i politička elita neće da plaćaju svoje radnike iz Cg i da usvoje Evropske standarde u praksi.

Sova
Gost
Sova

E moj Bnjj! Zznaš kako se to radi. Zašto ne otvoriš firmu i zaposliš nekoliko stotina radnika. Ti bi im, kakav si, plaćao doprinose na pune plate (koje ne bi bile ispod 1000 eura), obezbijedio topli obrok i prevoz, najviše 40 sati rada sedmično, pomogao u organizaciji sindikata, davao stanove… Zaista je šteta što ne otvoriš kompaniju i zaradiš za… Više »

Evo ništa a ti
Gost
Evo ništa a ti

Na stranu što je Bnjjj aktivista partijski … đnogo ima licemjernih ljudi koji patetišu i pričaju kako je svinet nepravedan,a kad dođu u poziciju da se nešto pitaju, odma nađu opravdanje zašto prema radnicima postupaju onako kako su prema njima postupali poslodavci dok su bili radnici. Ovo što sam rekao je 1000% tačno jer znam osobe koje su radili u… Više »

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

,,Zakoni se ne poštuju u Cg i u tome je problem. …”
У праву си, коначно да се сложимо око нечега СПЦ због профита и интереса Срб неће да поштује законе у ЦГ.
Види некако да им сугеришеш да зарад личних интереса не наговарају дио становништва да чини кривична дијела.
Може?

Dido
Gost
Dido

Car Romanov, idi i liječi se

Send this to a friend