Hronika

Osnaživati nezavisnost, kvalitet i efiksnost pravosudnog sistema

Hermann Spitz

Nezavisnost, kvalitet i efikasnost pravosudnog sistema moraju se osnaživati, jer je to uslov pravičnosti i odgovornosti izvršne i zakonodavne vlasti, ocijenio je šef Odsjeka za saradnju u Delegaciji Evropske unije EU u Crnoj Gori, Hermann Spitz.

On je, na okruglom stolu „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori”, koji su organizovali programska kancelarija Savjeta Evrope, Sudski savjet Crne Gore i Vrhovni sud, kazao da EU dosljedno podstiče Crnu Goru da se fokusira na vladavinu prava, navodeći da reforme u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaju najurgentnija pitanja za zemlje Zapadnog Balkana.

“Važno je razumijeti da jačanje vladavine prava nije samo institucionalno pitanje, već ono zahtjeva radiklane društvene transformacije. Nezavisnost, kvalitet i efikasnost pravosudnog sistema mora se osnaživati, jer je to od osnovnog značaja da bi se osigurala pravičnost i da bi izvršna i zakonodavna vlast bile odgovorne”, rekao je Spitz.

Nezavisnost i efikasnost sistema pravosuđa je, kako je rekao, preduslov za sva demokratska društva, bazirana na vladavini prava i za ekonomski razvoj.

“Jer, strani investitori neće tako lako doći u zemlju, kada imaju razloga da sumnjaju u efikasnost i nepristrasnost pravosudnog sistema. EU će stati iza Crne Gore i podržati je u poslu koji joj predstoji. Mi to već i radimo u velikoj mjeri, u bliskoj saradnji sa Savjetom Evrope. Možete očekivati da EU osnaži svoje učešće i poboljša svoje politike, kako bi bolje podržala sistem transformacije u cijelom regionu”, rekao je Spitz.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, kazala je da se u Crnoj Gori postepeno, ali vrlo jasno, izgradio disciplinski sistem sa, kako je rekla, određenim kriterijumima neprihvatljivog ponašanja i zabranjenog postupanja sudija, koji podliježu disciplinskoj odgovornosti.

“Afirmacija etičkih i profesionalnih standarda za nosioce sudijske funkcije stvorila je čvrste pretpostavke za dalji razvoj sudskog sistema u kojem mjesta ima samo za profesionalce”, poručila je Medenica.

Ona smatra da bi ubuduće pažnja Sudskog savjeta i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu trebalo da bude usmjerena na edukaciju sudija u oblasti deontologije i etike, da bi se, kako je pojasnila, unaprijeđenim znanjem i jakim integritetom otklonila svaka dilema da li neko ponašanje u profesionalnom ili ličnom životu sudija predstavlja kršenje disciplinske odgovornosti i etičkih načela.

“Upravo, odluke Komisije za etički kodeks i Sudskog savjeta, moraju biti formalno-pravno i materijalno-pravno kvalitetne, kako bi koherentnim i konzistentnim tumačenjem propisa, standarda i odmjeravanja sankcija imali razvijenu i predvidivu praksu”, objasnila je Medenica.

Funkcionisanje Sudskog savjeta kao samostalnog i nezavisnog organa je, kako smatra, doprinijelo bržem i objektivnijem izboru nosilaca sudijske funkcije i jačanju njihove odgovornosti i kvalitetnijem radu.

“Zbog toga je, nesmetano funkcionisanje Savjeta, kao i poštovanje nacionalnih propisa i međunarodnih pravnih standarda, pretpostavka uspostave djelotvornog sistema, u kojem se odgovornost sudija može utvrđivati i sankcionisati, a da se pri tome ne ugrožava nezavisnost, samostalnost i nepristrasnost sudstva”, rekla je Medenica.

Predsjednik Sudskog savjeta, Mladen Vukčević, smatra da poštovanje i povjerenje, koje uživa pravosuđe u javnosti, predstavlja garanciju efikasnosti sistema.

“Zato sudije treba da vrše svoju dužnost, bez bilo kakvog favorizovanja, izražavanja ubjeđenja ili pristrasnosti. Osnov njihovog rada jeste dosljedna primjena zakonskih rješenja i visok stepen profesionalne svijesti, bez obzira da li će se to uvijek podudariti sa mišljenjem javnog mnjenja ili onih koji oblikuju javno mnjenje”, istakao je Vukčević.

Generalna direktorka Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, kazala je da se nezavisno, efikasno i odgovorno pravosuđe smatra najvažnijim garantom demokratskog funkcionisanja institucija na nacionalnom, evropskom i međunarodnom novou i garantom pravne sigurnosti građana.

“Sud i sudije imaju najznačajniju ulogu prilikom uspostavljanja i očuvanja vladavine prava, pa samim tim i najveću odgovornost. U rukama sudija je najmoćnije oružje, a to je dijeljenje pravde”, smatra Laković-Drašković.

Ona je ocijenila da nema nesmetanog vršenja sudijske funkcije bez bezuslovnog i nepokolebljivog prihvatanja moralnih vrijednosti i dužnosti kao i, kako je dodala, primjene svih pozitivno-pravnih propisa.

“Kada je riječ o sudijskoj etici, mora se postaviti pitanje kako ponašanje sudija utiče na percepciju javnog mnjenja i zato je vrlo važno da naši građani i građanke uoče da se sudije ponašaju po pravilima etike. Istakla bih da je za naš uspjeh posebno značajna koordinacija svih pravosudnih institucija, Ministarstva pravde, u saradnji sa našim evropskim partnerima, civilnim sektorom i medijima”, navela je Laković- Drašković.

Šefica Jedinice za reforme u sektoru pravosuđa u Savjetu Evrope, Sophio Gelashvili, ocijenila je da saradnja postoji kako bi se pomoglo pravosuđu Crne Gore da, kako je kazala, uspije u procesu pristupanja EU i da ojača garancije za vladavinu prava.

“Savjet Evrope je vrlo zahvalan na svim šansama koje su nam omogućene, u sklopu ovog programa Horizontalnog instrumenta, da obnovimo saradnju sa pravosudnim organima u Crnoj Gori. I vrlo smo srećni što je ovaj Horizontalni instrument bio toliko uspješan u unapređenju i promovisanju daljih reformi pravosuđa i što je mogao da pruži podršku ključnim organima u oblasti pravosuđa u Crnoj Gori”, navela je Gelashvili.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend