Hronika IZMJENE ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

Zajednički istražni timovi za borbu protiv prekograničnog kriminala

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima predviđeno je novo poglavlje i osam novih članova, među kojima i član koji propisuje formiranje zajedničkih istražnih timova naše države sa jednom ili više stranih država, a u cilju borbe protiv prekograničnog kriminala. Ovaj Predlog zakona je utvrđen na sjednici Vlade održanoj 1. avgusta, a njime se pravni okvir Crne Gore dalje usaglašava sa standardom Evropske unije koji se i sam mijenja i unapređuje.

Kako je propisano, Državno tužilaštvo Crne Gore može sa nadležnim organom jedne ili više stranih država obrazovati zajednički istražni tim na ograničeni vremenski period, koji se uz uzajamnu saglasnost može produžiti, radi sprovođenja istrage na teritoriji jedne ili više država. Tim se može formirati posebno u slučaju kada postoji potreba za složenom i opsežnom istragom povezanom sa drugom državom ili više njih, zatim kada se u više država sprovode istrage čija priroda zahtijeva preduzimanje koordinisanih i usklađenih radnji tih država, te kada istražne radnje treba da se sprovedu naizmjenično u Crnoj Gori i jednoj ili više stranih država.

Kako je dalje precizirano, zahtjev za formiranje tima podnosi bilo koja zainteresovana strana država i on se upućuje vrhovnom državnom tužiocu.

“Kad Crna Gora zahtijeva obrazovanje tima, zahtjev upućuje vrhovni državni tužilac, na predlog državnog tužilaštva koje postupa u predmetu. Zahtjev treba da sadrži i predloge za članove tima iz države koja podnosi zahtjev za njegovo obrazovanje. Tim će se obrazovati u državi u kojoj se očekuje sprovođenje istražnih radnji i to sporazumom, koji u ime Crne Gore potpisuje vrhovni državni tužilac, o čemu obavještava ministra”, precizirano je u izmjenama i dopunama zakona.

Ukoliko se istraga sprovodi u Crnoj Gori istražne radnje sprovode se u skladu sa domaćim zakonom, a rukovodilac tima je predstavnik državnog tužilaštva koje postupa u predmetu.

“Crna Gora obezbjeđuje uslove potrebne za rad tima na njenoj teritoriji. Rukovodilac tima može članovima tima odrediti zadatke za preduzimanje određenih istražnih radnji, u skladu sa domaćim zakonom i uz saglasnost domaćih nadležnih organa i nadležnih organa države iz koje je član tima kome se određuje zadatak”, stoji u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Ako je timu potrebna pravna pomoć od države koja nije učestvovala u obrazovanju tima, nadležni organi Crne Gore uputiće zamolnicu nadležnim organima te države.

Takođe delegirani članovi tima imaju pravo da prisustvuju sprovođenju istrage na teritoriji Crne Gore, a vođa tima može, iz određenih razloga i u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore odlučiti drugačije. Oni imaju pravo da prisustvuju sprovođenju istrage u drugim uključenim državama.

Delegirani članovi iz Crne Gore, ukoliko tim treba da vrši istražne radnje na njenoj teritoriji, mogu zatražiti od nadležnih organa Crne Gore da oni preduzmu te radnje i takvi zahtjevi će se razmatrati pod istim uslovima kao i zahtjevi u istragama u Crnoj Gori. Oni će u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i u okviru svojih nadležnosti, dostaviti timu informacije koje su mu dostupne u Crnoj Gori, u svrhu istrage koju tim vodi.

Informacije do kojih članovi ili delegirani članovi dolaze u toku rada u timu, a koje nadležnim organima uključenih država strana nisu dostupne na drugi način, mogu se koristiti u svrhu za koju je formiran tim, za otkrivanje, istragu ili krivično gonjenje drugih krivičnih dela, uz saglasnost one države kojoj su informacije stavljene na raspolaganje, a koja se može odbiti samo u slučajevima gdje bi takva upotreba ugrozila krivične istrage u toj državi ili u odnosu na one u kojima bi ta država mogla odbiti pružanje pravne pomoći, za sprječavanje neposrednog i ozbiljnog ugrožavanja javne bezbednosti, ukoliko se kasnije pokrene krivična istraga.

Novim članom predviđeno je da se države prilikom potpisivanja sporazuma mogu dogovoriti da, pored članova tima i druga lica iz tih država učestvuju u akcijama tima, u skladu sa zakonom države iz koje su ta lica ili međunarodnim ugovorom.

“U toku preduzimanja radnji u Crnoj Gori u skladu sa sporazumom strani članovi tima smatraće se službenim licima Crne Gore, u slučaju krivičnih djela učinjenih protiv njih ili krivičnih djela koja su oni učinili”, predviđeno je sedmim članom .

Posljednji član propisuje da Crna Gora odgovara za štetu nastalu na njenoj teritoriji, koju je prouzorokovao tim svojim nepravilnim ili nezakonitim radom.

“Ako je štetu prouzrokovao strani član tima, Crna Gora će zatražiti nadoknadu isplaćenog iznosa od države koja je odredila tog člana tima. Ako je strana država na čijoj je teritoriji djelovao tim nekom licu isplatila štetu nastalu zbog postupanja domaćeg člana tima, Crna Gora će toj državi nadoknaditi isplaćeni iznos”, zaključuje se u Predlogu zakona.

Send this to a friend