Kultura DOKUMENTA: MAUZOLEJ - PARTIJA - CRKVA (1)

Otporom izgradnji mauzoleja SPC štitila ideologiju Karađorđevića

Piše

mr Jadranka Selhanović

Jadranka Selhanović

Ideja o izgradnji Njegoševog mauzoleja nastala je krajem 1951. godine, u vrijeme obilježavanja 100. godišnjice Njegoševe smrti. Tadašnji predsjednik crnogorske vlade, Blažo Jovanović, stupio je u kontak s vajarom Ivanom Meštrovićem, koji se nalazio u Americi. Vajar Meštrović bio je počastvovan prijedlogom crnogorske vlade da se njemu povjeri izrada Njegoševog spomenika na Lovćenu.

Pripreme za izgradnju Njegoševog mauzoleja otpočele su sredinom 1952. godine. Njegošev spomenik, koji je prema Meštrovićevoj zamisli, u splitskom ateljeu klesao vajar Krstulović, stigao je na Cetinje 1957. godine. Godinu kasnije na Cetinje su iz Splita dopremljene i karijatide. Za vrijeme trajanja vajarskih radova na Njegoševom spomeniku, užurbano su tekli i radovi u podnožju i na vrhu Lovćena. Crnogorska vlast je nastojala da radove na mauzoleju završi, i mauzolej svečano otvori 1963. godine, povodom obilježavanja 150. godišnjice Njegoševog rođenja. Plan crnogorske vlade da izgradnju mauzoleja okonča 1963. godine, spriječio je nedostatak novca. Zbog finansijskih razloga, Vlada početkom 1962. godine donosi i odluku o obustavljanju radova na mauzoleju.

SRPSKA ŠTAMPA, SPC, MCP

Kako je izgradnja Njegoševog mauzoleja zahtijevala uklanjanje postojeće kapele na Lovćenu, koju je 1925. godine podigao kralj Aleksandar Karađorđević, odluka o obustavi radova, bila je pogodna prilika da se iz određenih srpskih centara otpočne sa osporavanjem opravdanosti njegove dalje izgradnje. U srpskoj štampi objavljivani su tekstovi u kojima se osporavala umjetnička koncepcija Meštrovićevog projekta mauzoleja, ali su se iza takve argumentacije najčešće skrivali ideološki motivi. Javne rasprave i polemika u štampi, u kojima su iznošeni stavovi “za” i “protiv” izgradnje mauzoleja na Lovćenu, trajale su do kraja 1968. godine. Upravo tada, crnogorsko rukovodstvo, odnosno opština Cetinje, donosi Odluku o nastavku radova i podizanju Njegoševog mauzoleja na Lovćenu po projektu Ivana Meštrovića. Odluka o podizanju mauzoleja značila je da će kapela na Lovćenu biti uklonjena. Odlučnost crnogorskog rukovodstva da istraje na izgradnji Njegoševog mauzoleja, usmjerila je njegove protivnike da obustavu gradnje, koju su do tada tražili putem štampe, zatraže od sudskih organa.

Protiv akcije crnogorske vlasti da ukloni kapelu sa Lovćena i izgradi Njegošev mauzolej, oglasila se Crnogorsko -primorska mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, podnošenjm tužbe Ustavnom sudu Jugoslavije. Crnogorsko-primorska mitropolija je tužbom osporavala zakonitost Odluke o podizanju mauzoleja na Lovćenu, ističući svoje pravo na Njegoševu kapelu na Lovćenu. U namjeri da zaštiti obilježje ideologije koja nije bila svojstvena tadašnjoj Crnoj Gori, mitropolit Crnogorsko-primorske mitropolije, Danilo Dajković, obratio se tužbom saveznom Ustavnom sudu. Izopštavanje crnogorskih pravosudnih organa u ovom pravnom sporu, od strane Crnogorsko-primorske mitropolije, jasno je ukazivalo na njen odnos prema Crnoj Gori.

REAKCIJE CRNOGORSKOG RUKOVODSTVA

Ovakva aktivnost SPC u Crnoj Gori, podstakla je crnogorsko državno i partijsko rukovodstvo da izvrši određene konsultacije sa drugim republičkim rukovodstvima, i to onima koja su imala slično iskustvo u odnosima sa ovom vjerskom institucijom. U prvom redu, čelnici Crne Gore smatrali su za potrebno da razgovaraju sa rukovodstvom Makedonije, gdje je spor sa SPC zbog statusa Makedonske pravoslavne crkve bio najjačeg intenziteta. Takođe, crnogorsko rukovodstvo je smatralo za potrebno da razgovara i sa čelnim ljudima Srbije, vjerujući da oni mogu imati najviše uticaja na vrh SPC. Upravo zbog toga su aktivnosti koje je preduzimala Crnogorsko-primorska mitropolija da bi osporila izgradnju mauzoleja, bile predmet rasprava zajedničkih sjednica predstavnika crnogorskog, s jedne, i makedonskog i srpskog partijskog i državnog rukovodstva, s druge strane.

RAZGOVORI U SKOPLJU I TITOGRADU

Na sastanku održanom u Skoplju, juna 1970. godine, predstavnici dva republička rukovodstva govorili su, pored političko-ekonomskih i privrednih pitanja, i o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema Njegoševom mauzoleju, koje je, kako je tumačeno, imalo dodirnih tačaka sa odnosom Srpske pravoslavne crkve prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Samo deset dana nakon održavanja ove sjednice, crnogorsko rukovodstvo se sastalo i sa predstavnicima Sekretarijata Centralnog komiteta SK Srbije u Titogradu. Povod za održavanje sastanka, kako je najavljeno, bila je izgradnja Njegoševog mauzoleja.

Upravo s namjerom da ukažemo na značajna dešavanja iz vremena izgradnje Njegoševog mauzoleja, objavljujemo izvode iz stenograma sa sjednice održane u Skoplju 17. 06. 1970. godine, kojoj su prisustovali predstavnici najviše državne i partijske vlasti iz Crne Gore i Makedonije, kao i izvode iz stenograma sa sjednice odražne u Titogradu 26. juna 1970. godine, o razgovorima vođenim između crnogorskog partij skog rukovodstva i predstavnika Sekretarijata Centralnog komiteta SK Srbije.

Izvodi stenograma sa sastanaka održanih u Skoplju i Titogradu, svjedoče o vremenu u kojem su napori crnogorskog rukovodstva da izgradi Njegošev mauzolej na Lovćenu bili od presudnog značaja u afirmaciji suverenih prava Crne Gore i nacionalne samobitnosti Crnogoraca. Stenogrami sjednica koje objavljujemo nalaze se u Državnom arhivu Crne Gore, Arhivski odsjek za istoriju radničkog pokreta u Podgorici, u fondu Centralni komitet SK Crne Gore 1945-1989. Izvori koje objavljujemo do sada nijesu korišćeni u istoriografskim radovima.

STENOGRAFSKE BILJEŠKE

Sa razgovora vođenih između delegacija SR Crne Gore i SR Makedonije, 17. juna 1970. godine (Skoplje)

Sastanku su prisustvovali: Angel Čemerski, predsjednik Centralnog komiteta SK Makedonije, Nikola Minčev, predsjednik Skupštine Makedonije, Ksente Bogoev, predsjednik Izvršnog vijeća Makedonije, Veselin Đuranović, predsjednik Centralnog komiteta SK Crne Gore, Vidoje Žarković, predsjednik Skupštine Crne Gore i Žarko Bulajić, predsjednik Izvršnog vijeća Crne Gore. Izvod iz izlaganja :

ANGEL ČEMERSKI

Htio bih da vam predložim da danas pre podne razgovore posvetimo problemima o privrednoj situaciji i o našem stavu o sistemskim pitanjima, a popodne da nastavimo rad sa diskusiom o političkim pitanjima.

Da vas upoznam sa jednim specifičnim problemom, a to je pitanje odnosa Makedonske pravoslavne crkve (MPC) sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC). Ja sam i pred drugom Titom na političkom aktivu pokrenuo to pitanje. Naime, radi se o sljedećem: mi ovom problemu ne prilazimo kao problemu religije i vjerskih odnosa. Činjenica je da je sva naša inteligencija ateistička. Nema vjerujućih, ali je ona jako osjetljiva na odnos SPC prema autokefalnosti makedonske crkve. Jer svaki napad na tu crkvu, svako nepriznavanje ili sputavanje ona tretira šire, a i cio narod kao napad na makedonsko nacionalno biće. Naime, pojedine sredine, nama je to svima poznato, a kada smo razgovarali sa drugovima iz Srbije i oni su sami to iznosili, kakvu ulogu imaju i kakvu mogu da odigraju izvjesni krugovi SPC.

U posljednje vrijeme se osjeća jedna šira njihova aktivnost, ne samo u odnosu na stav koji su do sada imali prema MPC, nego jednu širu aktivnost, publicističku, preko koje pokušavaju da plasiraju stare preživjele velikosrpske koncepcije o makedonskoj crkvi i makedonskoj naciji. Dakle, SPC kroz te publikacije zauzima slične pozicije kao što ih zauzima i bugarska politika. Mislim da ćemo morati da preduzmemo neke korake. Pre svega, ti koraci mogu biti različiti, naravno vodeći računa o tome kakva je situacija u samoj Srbiji, o tome što drugovi tamo mogu učiniti, a ja mislim da jedan dio mogu učiniti. Mogu prije svega uticati na to, odnosno ukazati na to, da to odudara od naše opšte politike nacionalne ravnopravnosti jugoslovenskih nacija. Mogu se vršiti i drugi pritisci na njih i ukoliko i Savezno

izvršno vijeće ravnopravnije tretira sve ove vjerske zajednice, jer još postoje neki specifični tretmani u odnosu na jednu i na drugu crkvu, ovo su sitne stvari ali jako osetljive da bi to moglo da izvjesne snage koje postoje u toj crkvi ako ne u samom vrhu ali dole, da bi mogle te snage da vrše uticaj u jednom pozitivnom pravcu.

VESELIN ĐURANOVIĆ

Htio bih nešto reći vezano za odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, o kojima je drug Čemerski već govorio, iako sam ja i mimo toga htio da kažem nešto, pošto smo mi već u takvim odnosima sa njom.

Naime, ti odnosi sa SPC počeli su da se zaoštravaju, po našoj ocjeni, vezano za dva momenta. Za Brionsku sjednicu i za pitanje autokefalnosti Makodenske pravoslavne crkve. To je od prilike posljednjih 34 godne. Što se tiče ovog prvog, mnoge naše analize pokazuju da se SPC u Crnoj Gori počinje baviti politikom, pokušavajući da to bude jedan od kanala jačanja dejstvovanja tih ostataka velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori. Tu imamo jedan potpuno ignorantski odnos i najodgovornijih funkcionera SPC prema Crnoj Gori, rješenju crnogorskog nacionalnog pitanja onako kako je riješeno, počev od Germanovih izjava pa do odnosa i stavova koje mitropolit Crnogorsko-primorski ima u odnosu na to pitanje. Drugo, mislim da ovakva orijentacija SPC je posljedica njene borbe za svoj položaj, za jačanje svog položaja koji je jako oslabljen autokefalnošću MPC. Mislim da oni na određen način vrše jedan pritisak, vode jednu politiku, koja bi mogla onemogućiti eventualne pojave rađanja ideje o autokefalnosti crnogorske crkve, koja je ukazom kralja Aleksandra izgubila svoju samostalnost 1921. godine.

Ustvari, mislim da pitanje njihovog odnosa prema podizanju Njegoševog mauzoleja na Lovćenu je samo jedan oblik, jedna forma gdje oni pod plaštom sačuvanja tih „crkvenih” odnosa koji su postigli zakonom o odnosima između crkve i države, ustvari biju bitku političkog karaktera. Tu su oni u sprezi sa ostacima velikosrpskog nacionalizma koji svoj odnos prema podizanju mauzoleja u svakom momentu nastoje da ispolje. Mi smo sada preko Vjerske komisije iznijeli neke ocjene, koje su objavile „Politika” i „Borba”. Mi smo tu iznijeli veoma određene kategorične ocjene o tim odnosima, polazeći od njenog odnosa prema Crnoj Gori i crnogorskoj nacionalnoj individualnosti. Postavili smo pitanje, pošto je Mitropolija Crnogorsko-primorska u sastavu SPC, da li odnos Mitropolije izražava odnos SPC kao cjeline. Rekli smo u tim ocjenama da nema nikakvih nesporazuma u odnosima crkve i države na svim onim pitanjima koja su regulisana Ustavom i Zakonom.

Ima još izvjesnih neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa, ali nema nikakvih nesporazuma vezanih za odnose crkva-država. Istakli smo jedan stav koji od prilike znači sljedeće: da u koliko se ne bi pokazala spremnost i volja da se oni odreknu te političke aktivnosti i ambicija da se bave politikom, da bi mi morali ići korak dalje u tome. Mi sada razmišljamo o mogućnosti opstanka mitropolita crnogorsko-primorskog na tom položaju, što zavisi od daljeg toka događaja. On je u krajnje reakcionarnom krilu SPC po svakom pitanju, a posebno na ovom pitanju autokefalnosti. On je, inače, po svojoj biografiji jedan dosta čudan tip.

On je odmah poslije ujedinjenja bio policijski pisar u Rijeci Crnojevića. On je Crnogorac iz Cetinja. Poslije 1925-1926. godine prešao je u Makedoniju, tu se negdje zakaluđerio, potom je otišao gore (Beograd), bavio se finansijskim pitanjima SPC, ponešto sarađivao sa Udbom u svoje vrijeme. Tu je interesantno to što oni sada vrše snažan pritisak na sveštenstvo u Crnoj Gori, jer Udruženje sveštenika u Crnoj Gori ima konstruktivan stav. Ono je čak iznijelo javno svoje stavove oko projekta mauzoleja. Oni sada vrše torturu nad sveštenicima. Mitropolit je poslao pismo sveštenicima u kojem traži izjašnjavanje od svakog pojedinačno oko mauzoleja, vršeći pritisak, prijeteći sankcijama, tako da smo mi sada u jednoj potrebi da politički zaštitimo položaj sveštenika i položaj tog Udruženja.

Mi smo saopštili te stavove mitropolitu preko predsjednika Vjerske komisije. Taj razgovor je, inače, završen ne mnogo slavno, tako da sada očekujemo da vidimo kako će se sve to poslije ovih ocjena i poteza odvijati. Onda bi mi dalje preduzeli nešto. I mi smo imali namjeru da razgovaramo sa drugovima iz Srbije, da vidimo da li oni imaju uticaja na SPC, da li da idemo uz njihovu političku pomoć, ili da idemo direktno u rasčišćavanju tih odnosa, bez obzira kakve bi bile posljedice po SPC, odnosno njen položaj u Crnoj Gori. Kada je Tito bio u Crnoj Gori mi nijesmo pozvali na prijem Danila (mitropolit Danilo Dajković), jer je on u određenim prilikama stavio do znanja jedan svoj reakcionaran odnos prema Titu.

(U nastavku u ponedjeljak čitajte o čemu je još bilo riječi na sastanku u Skoplju i kakvim se falsifikatima služila SPC )

161

avatar
1000
66
95
0
 
108
kojaMilunTodorVasojevkaMiki
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
koja
Gost
koja

Njegos je tazio da bude sahranjen u kapelu. Sto smo mi pametniji od njega da to ne ispunimo.

Miki
Gost
Miki

Mora se priznat da je bolje znao Blažo Jovanović kao član porodice Petrović, nego tamo neki kralj Aleksandar odnarođeni crveni buržuj!

Lovcenska
Gost
Lovcenska

Pitanje crkve je potpuno nebitno za ekonomski i demokratski razvoj i opstanak Crne Gore. Ono je vjestacki nametnuto kao posebno vazno upravo iz razloga sto je Crna Gora ekonomski veoma slaba a demokratski na istoj poziciji na kojoj bila pocetkom dvadesetog vijeka !

Mađo
Gost
Mađo

Srušili ste Njegošev grob, zavjetnu crkvu koju je on napravio i bio u njoj sahranjen kao mitropolit. Ne pričajte gluposti.

Milun
Gost
Milun

Ostetili su je Austrougari i mogla je da se popravi tada, a srusio je Aleksandar da bi napravio svoju posvecenu sinu. Citajte malo istorije ljudi.

Vasojevka
Gost
Vasojevka

Eeee vladika Rade sta bi ti rekao na sve ovo !?

Ajde!
Gost
Ajde!

A, zamisli, Vasojevko, sto bi tebi rekao…ni pogledao te ne bi, a volio je žene, ali – žene.

Vasojevka
Gost
Vasojevka

Znamo se licno!?

Johnny
Gost
Johnny

Aco palikuca je srusio orginalnu Njegosevu kapelu i namako svoju, to se moralo micat.
Mauzolej je vec umjetnicko djelo koje treba cuvat.

Mesija 'No.1'
Gost
Mesija 'No.1'

Petar II Petrović Njegoš je 1845. godine (ili 1846.) na Lovćenu, na Jezerskom vrhu, podigao crkvicu i posvetio je svome stricu svetom Petru Cetinjskom. Prilikom podizanja, a i neposredno pred smrt, Njegoš je izrazio želju da u ovoj crkvi bude i sahranjen, “na onoj visini, koja je najviša u Crnoj Gori i od kud se vide ponajviše samo srbske zemlje… Više »

Smjesno
Gost
Smjesno

Sanjaj ti te srpske zemlje i sinje more,vazda zivio u zabludi ko sad.Vucaj se jado,kupaj se u dunav,njega glibaj a ne nase more

Mesija 'No.1'
Gost
Mesija 'No.1'

A oklen si ti tako smesan hihihihihihihihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MMM
Gost
MMM

Milorad Medakovic je falsifikovao Njegosa.

Marko BDdelmore
Gost
Marko BDdelmore

Dpk god je SPC bice zako,zelimo iz duse nasu CPC I njen ustav iz 1904

Boka
Gost
Boka

Kralj Aleksandar je htio da gradi Mauzolej 1925 i angažovao je svog prijatelja Meštrovića koji je već tada napravio prvi nacrt. No SPC i nacionalisti su spriječili cijeli projekat kao i namjeru Aleksandra da Meštrovića postavi za ministra.

J.J.J.
Gost
J.J.J.

Kako mitropolija da se zali kad nije registrovana. Nije pravno lice. Zar ne treba da se registruje? Po novome zakonu.

stajls
Gost
stajls

Njegoš, po svjedočenima savremenika, nikada ni jednu službu crkvenu nije održao, niti je pjevao niti kandilom mahao. Ljubi Nenadoviću jednom prilikom kaže: Da mi se riješit ove odore da živim ka čoek. Njegoševo pripadanje vjeri je filozofsko, a o crkvi i popovima šta je mislio vidi se u Gorskom vijencu preko lika polupismenog Popa Mića.

Ajde!
Gost
Ajde!

Ajde, ne javljaj se o ovoj temi dok ne budes procitao djelo

ElPatron
Gost
ElPatron

No sta znate vi iz CDM pisete kako vam se rece 😂🤣

MMM
Gost
MMM

Polemisi sa tekstom. Samo uvrede i etiketiranja.

ElPatron
Gost
ElPatron

ON da je htio za zivota bi sagradio sebi mauzolej nego je to skroman covkek bio i malu crkvicu napravio koju su porusili i to trba sagraditi ponovo

Taman posla
Gost
Taman posla

Da, mogao je sagraditi mauzolej sebi jer je bio bogat čovjek. Đe živiš ElPAtrone. On ni tu crkvicu ne bi namaka da mu nije bilo para iz inostranstva, najviše iz Rusije.

Bodin
Gost
Bodin

Komunistička crkva?Pa jesu li Ivan Crnojević,Sv.Petar Cetinjski,Njegoš i kralj Nikola bili komunisti?Koliko sam upoznat sa istorijom i vjerom Isus se borio za slobodu svog naroda i to treba da se slijedi a nije mi poznato da se borio za slobodu svetosavaca.

Sova
Gost
Sova

Rekao si: “Koliko sam upoznat sa istorijom i vjerom Isus se borio za slobodu svog naroda i to treba da se slijedi”. Kakva greška! Isus se nije borio za slobodu, niti se borio za svoj narod. Borio se da ljudima usadi ideju o carstvu božjem koje postoji nakon smrti. U ovom životu, vjernik mora poštovati svjetovnu vlast i božje zapovijesti.… Više »

zato
Gost
zato

ne mlati botu!!! na komuniste se gleda kao na anti fasiste. AJ sad polako u Berane na onaj cetnicki skup

Nokija
Gost
Nokija

Tridesetoga izađimo na izbore ključne naše
i glasanjem u zaborav pošaljimo litijaše

Naroz
Gost
Naroz

Impresionira svetosavska, potpuno neutemeljena agresivnost, povodom ovog pitanja. Kapela u kojoj je Njegosh zhelio biti sahranjen, podignuta 1843. posvecena Svetom Petru Cetinjskom, ostecena je 1916. austrijskom granatom, a Karadjordjevic umjesto da je obnovi, u potpunosti rushi, na njenom mjestu podizhe novu kapelu 1925. ovog puta sv Djordja, i posvecuje svom dvogodishnjem sinu Petru II Karadjordjevicu (kako su objavili u proglasu:… Više »

Markoni
Gost
Markoni

Mora se mac,pod hitno

Cuca
Gost
Cuca

Tome se ne treba čuditi. Evo i danas u nezavisnoj državi rade istu stvar sa stotinu manastira i crkava po Crnoj Gori. Naprotiv SPC je još agresivnija sad sa litijama jer hoće da je sve njihovo a to mogu jedino posrbljavanju Crnogoraca. Nadajmo se da će se tome stati na kraj, ali još će mo da vidimo što će vlast… Više »

Katunjanin
Gost
Katunjanin

Vječna sramota!!! Ali i danas se nastavlja “prekopavanje grobova” predaka… Jedan istaknuti dukljanin je promijenio nadgrobni spomenik đedu, jer je ispod imena pisalo Srpski junak!?!

ABC
Gost
ABC

Aa ko mu je napisao ” srpski junak” , tek opet ” srpska skola”…Svaka mu čast sto je promijenio lazaviinu srbijansku. To je posljedica POSRBLJAVANJA, NIKO NAM NIJE SMIO OTVORITI OČI! U rodnu zemlju se zakopava onako kako si rodjen a ne kako ti velikosrbi napisu

Lemi
Gost
Lemi

Pa zar ne bi trebalo da ucimo iz proslosti i gledamo u buducnost…a mi se nazalost vracamo unazad i prekrajamo istoriju kako nam pase…blago potomcima…a pretke smo vec obrukali.

Mile
Gost
Mile

A što je to što možemo naučiti iz prošlosti? O ratovima, o ropstvu, o nepismenosti, o čuvanju koza, … O čemu još? Naši preci su radili što su mislili da treba u kontekstu njihovog vremena. Mi živimo u XXI vijeku i bar ja se sigurno neću vraćati u srednji vijek. Vi kako hoćete.

ABC
Gost
ABC

Nista se ” ne nastavlja” NO SE VRACA!

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Sta je vjecna sramota?

San
Gost
San

Da li je, Dukljsni, Makedonska pravoslavna crkva dobila sutokefalnost? Istorija je uciteljica zivota.

ABC
Gost
ABC

Znaceš uskoro…vraticemo autokefalnost!

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Nije. Ali su odb1967.godine samostalna crkva. To je tezak put. Crkva je konzervativna Oorganizacija.

Jelena
Gost
Jelena

U Crnoj Gori nikada sreće neće biti dok se opet ne izgradi Njegoševa crkvica na Lovćenu, sviđalo se to nekima ili ne!!!

ABC
Gost
ABC

Lelo, ne no na Oplenac! Ajde!

Pitam se
Gost
Pitam se

Nikad ali nikad vise

Markoni
Gost
Markoni

Svidjalo se tebi ili ne,srpske crkve necete gradit a i sve sto ste uzeli- vraticete brzo,lutkice.Ocekujem tebe i takve da izadjete i ka 1918 ,na brata da krenete…bravu jedan,kad si dozvolio da ti vjera bude iznad svega

Cuca
Gost
Cuca

A što mudro fali ovom mauzoleju. Nije po volji srpskw crkve i popova. I da znaš u Crnoj Gori nema sreće do se ne uspostavi Crnogorska Pravpslavna Crkva.

Milo
Gost
Milo

Ali vjerovatno svetosaci da je grade,atu srecu smo mi Crnogorci okusili 1918g,Nikada vise 1918g

Milun
Gost
Milun

Njegoseva da, Aleksandrova ne nikako.

Naprijed
Gost
Naprijed

Odlican tekst, vise je i vrijeme bilo. Koliko samo pisu ovi srpski portali o Crnoj Gori je ogavno. Dok god je drzave Crne Gore bice i Crnogorske Crkve, jer to sleduje drzavu. Mijesanje Srbije u politiku druge drzave kroz crkvene i cetnicke otpore je zastidje. Vjerujem da ce nakon ovih izbora nas premijer i predsjednik drzave naci nacin da im… Više »

Cetinjanin
Gost
Cetinjanin

Ada zna se zašto se Srbija “miješa” u politiku Crne Gore – jer ta ista Srbija “muze” Crnu Goru već 100 godina i preko Crkve (SPC) iznosi novac (dobit)…
Znate li da je SPC – MCP “Ofšor” kompanija Srbije u Crnu Goru…

Milo
Gost
Milo

Bravo,bravo.

Naprijed
Gost
Naprijed

Odlican tekst, vise je i vrijeme bilo. Koliko samo pisu ovi srpski portali o Crnoj Gori je ogavno. Dok god je drzave Crne Gore bice i Crnogorske Crkve, jer to sleduje drzavu. Mijesanje Srbije u politiku druge drzave kroz crkvene i cetnicke otpore je zastidje. Vjerujem da ce nakon ovih izbora nas premijer i predsjednik drzave naci nacin da im… Više »

Pomorac
Gost
Pomorac

Boka=Hrvatska

ABC
Gost
ABC

Otplovi u luku.

Vava
Gost
Vava

Bila nikad, austrougarska da

xxy
Gost
xxy

Njegos je bio Vladika i duhovni poglavar koji je ostavio tastament da se sahrani u crkvi-kapeli na Lovcenu . Kapelu su srusili Austrougari 1916 ,Kralj Aleksandar je obnovio 1925 ,nije je srusio i odnio materijal. Da je nije obnovio onda bi ga kritikovali zasto nije a ovako ga kritikuju zasto jeste. Ako kumunstima nije odgovara Aleksandrova obnova sto nisu oni… Više »

ABC
Gost
ABC

Ma, bježi, što ima tu Srpska crkva da se mijesa. Brisi!

Vava
Gost
Vava

A svi krsi od kapele crkve su bili deponovani i obelezeni, znaci da se razmisljalo da se napravi nedje, sto nije neko je kriv, a ko, pitanje je

Kotor
Gost
Kotor

Tebe je istorija tačno “xyz” pročitaj nešto neznalico .

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Kralj Aleksandar je bio okupator, njegova kapela je simbol okupacije.

Vito
Gost
Vito

Znaci komunisticka ateisticka vlast je rusenjem kapele U kojoj pociva pravoslavni vladika i izgradnjom sektaskog mauzoleja se borila protiv velikosrpskog nacionalizma??? Cirkus.

Jelena
Gost
Jelena

Gore nego cirkus!

crkva
Gost
crkva

Znači da je crnogorska crkva ukinuta 1921 . proglasom Kralja Aleksandra. I vrijeme je da se ta Crkva obnovi.

Miki V
Gost
Miki V

Ne znam koju ideologiju su sirili ali jedno znam da Njegoseve svete mosti ne treba da se diraju, jer oko Njegosa smo se okupljali Crnogorci pa i listom Brdjani, sad je grevota nalaziti politicko stivo u covjeku koi je uvijek bio zagledan u daljine a cvrsto bio na zemlji uz narod, nadasve vizionar i utemeljivac kao i Knjaz Nikola moderne… Više »

Vitamin C
Gost
Vitamin C

ZAVRSENO JE SA BILO KAVIM POMJERANJEM NJEGOSA, I TO JE IZRICITA STVAR CRNOGORACA I CRNE GORE!!!

01010
Gost
01010

Ни Титу није место у Београду, није задужио Србију, осим у доларским кредитима, али је ваљда испоштована његова жеља, оправдано. А Његошева није, а не може да се пореди са Брозом. Је ли важније ко је обновио капелу од Његошевог аманета.

Kotor
Gost
Kotor

Tito nije zasužio? A je li mudracu zadužio Slobodan Milošević i ovaj sadašnji?

Vitamin C
Gost
Vitamin C

Amanet mu je bio da bude sahranjen na Lovcenu – i tamo pociva ! Ajde, svak svojoj kuci!

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Srbija nikad nije bila veca nego kod Tita.

Milo
Gost
Milo

Ne lupaj,srbija ti danas duguje preko 28000000m

Svrco
Gost
Svrco

Tik tak

Fileopg
Gost
Fileopg

Potpuno isti oportunizam,od strane Srbije, je Crna Gora preživljavala prilikom formiranja : Univerziteta, Akademije nauka, radio i televizije, Pozorišta, prelaska njeđeljnika Pobjeda na dnevno izlaženje, zaokruživanje zdrastvenog sistema i dr. Da nije bilo sjajnih Veselina Đuranovića, Blaža Jovanovića, Vidoja Žarkovića, Veljka Milatovića, Svetozara Durutovića i ostalih patriota u polju kulture i nauke ne bi bilo ni C od Crne Gore… Više »

Vito
Gost
Vito

Tako je! Dodaj i austrougare koji su prvi srusili Njegosevu kapelu jos 1916.!

Mitar
Gost
Mitar

Ma Srbi ne mogu da vide Crnu Goru osim kao sastavni dio Srbije odnosno Crnogorce kao Srbe. Sve drugo je čista laž.

Robert
Gost
Robert

Zašto su onda 95 posto pravoslavaca u Crnoj Gori pripadnici SPC.

Balša
Gost
Balša

Pravoslavaca ukupno nema više od 2%
To što neko jednom godišnje uđe u crkvu ne čini ga vjernikom

Robert
Gost
Robert

Slažem se CPC nema 2 posto pristalica.

Milo
Gost
Milo

Zato sto su okupirani jos 1918g.

Torkemada
Gost
Torkemada

SPC nema ništa sa mitropolitom Petrom II jer je on bio poglavar autokefalne Crnogorske crkve, a ono ruglo postavljeno od strane Karađorđevića je suštinski trebalo da simbolizuje srpsku dominaciju u C.Gori i ništa više od toga.

xxy
Gost
xxy

Torkemada ,sta je po tvome Kralj Aleksandar trebao uraditi poslije rusenja Njegoseve Kapele od strane Austro-ugara.
Ostaviti kao rusevinu ili je obnoviti.

Naroz
Gost
Naroz

Nije je obnovio, podigao je potpuno novu i drugaciju, drugom posvecenu, sa tudjim grbom.

Vitamin C
Gost
Vitamin C

xxy, nista nije trebalo da uradi Aleksandar, to NiJE BIO NJEGOV POSAO! Njegov posao su KRADJORDJEVICI !

Coa
Gost
Coa

A gdje je tomos?

Nina
Gost
Nina

Zelja za autoritetom,osvajanjem i prisvajanjem tudjeg licni je pecat svetosavske sekte.Poslednjih mjeseci nam u delirijumu pokazuje da je to oduvjek tako.Doci ce kraj ovom maltretiranju brzo,ja se nadam.A od licne imovine ostace im samo kletve .

TvorzaKonza
Gost
TvorzaKonza

Ahahah bar vi montenegrini sad javno priznajete da ne volite Njegoša. Ajde više recite lijepo da mrzite Crnu Goru i gotovo. Nema razloga da se pretvarate. Da je viječna, ne damo vam je! Živjela Crna Gora, živjela Srbija!

Vitamin C
Gost
Vitamin C

Hahahaha, ajde, jadan, ne budali po portala – to bi Srbijanci da se okite Crnogorcem ka vazda.. Ajde, Bigu ste preko glave više!

SKORUPAN
Gost
SKORUPAN

Svaka cast Veselinu Djuranovicu, koji je jos tada prepoznao u ukazao na namjere okupatorske srbijajanske crkve. Kamo srece da se tada rijesilo crkveno pitanje, da ne gledamo ovo danasnje kastiganje i litijanje po Crnoj Gori.

Vito
Gost
Vito

Tako je! Trebalo je sve crkve porusiti i napreviti mauzoleje! Nema crkve nema problema. Milo bi se manje mucio danas.

Milo
Gost
Milo

Tako rade varvari

Sova
Gost
Sova

Nažalost, nijesi u pravu. Ja bih volio da jesi. U pravoslavlju, crkvene granice se poklapaju sa državnim. Crna Gora nije bila država u periodu 1918-2006. Zato nijesu mogli komunisti formirati CPC, i da su htjeli. SPC je MORALA promijeniti ime u JPC (Jugoslovenska pravoslavna crkva). Priznata je kao Pravoslavna crkva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 2006. godine, Crna… Više »

Vito
Gost
Vito

Crnogorska komunisticka crkva

Maxim.
Gost
Maxim.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Bolje to nego okupatorska klerikofasisticka SPC

Vito
Gost
Vito

Pa da, bolje necrkva nego crkva. Sta ce vam Miras onda?

Todor
Gost
Todor

O cemu pricaju ovi ljudi? “velikosrpsku” pricu su mahom i stvarali Crnogorci. Legitimno je sad i da kazu – dosta nam je toga, ali nije legitimno pricati da je to ‘nametnuo’ neko iz Leskovac ili iz Sumadije. Takdoje, nije istorijski posteno osudjuvati sve druge ideologije osim osim titoizma koji je takodje ostavio mnoge mrtve u Crnoj Gori…

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Nije iz Leskovca ni Sumadije vec iz zlocinackog velikosrpskog programa. Koji ni danas nijesu napustili. A izgubili su ratove u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Kosovu. I danas podizu naciju jer su isfrustrirani porazima.

xxy
Gost
xxy

Tacno Todore nije Srpstvo i Svetosavlje doslo iz Leskovca i Sumadije nego je Sv.Sava krenuo iz Zete ,prvo Manastir na Prevlaci kod Tivta 1220-te pa odma drugi na Vranjini 1221 ,pa kasnije Manstirir Moraca ,zaduzbina Nemnjica pa Manastiri po Pastrovicima i Grblju itd itd. Niko iz Leskovca nije zidao Svetosavske Manastire po CG nego ovdasnji Srbi. Imate i Hram Sv.Save… Više »

Naroz
Gost
Naroz

Sto se tice mashte i mitova, tu vam treba skinuti kapu, nema nikog iznad vas, tu ste stvarno nebeski narod.
Inache Nemanjici su se na nashe prostore oburvali iz Rashke, kao okupatori.

JoKso
Gost
JoKso

xxy, dzaba pricas dukljani su to, malo im ide sporije

Vitamin C
Gost
Vitamin C

Kuku, Todore! Amanati, kako ugoneta…A cijela garda Srbijanaca sto je radila po Crnoj Gori vijek i po??? Vidim da ti je lektira ono dzez doktora Rakovica i kumpanije….

Todor
Gost
Todor

Ajde dobro – sve razumijem, ali mi je tesko povezari titoisticki “antifasizam” i krsta popovica npr. Postu si, za neupucene, Krsta Popovica ubili komunisti 🙂 Nijesu Karadjordjevici 🙂 Tako da ama bas nikako ne idu zajedno tekovine NOBa i lik i djelo Krsta Popovica.

Kralj Nikola
Gost
Kralj Nikola

Muslimani nisu htjeli da ruše kapelu na Lovćenu, mislim da je time sve rečeno. A vi gospodo, tik tak, tik tak…

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Ne , Muslimani vec jedan radnik islamske vjeroispovikesti. Aleksndroba kapela na Lovcenu je simbol srpske okupacije. Spomenici okupatora se svuda ruse.

Vito
Gost
Vito

A sto kapelu srusise austrougaru 1916.?? Nisam pametan, prosvetli me santa.

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Austro Ugari su okupatori, ali su Srbi bili okrutniji. Njihovi zlocini se pamte.

Boka
Gost
Boka

Nacionalistima nije mjesto u CG. Idi u Srbiju

Kakalanammajka
Gost
Kakalanammajka

“U namjeri da zaštiti obilježje ideologije koja nije bila svojstvena tadašnjoj Crnoj Gori…”
Šta su ljudi sve u stanju da napišu zbog koristi i iz gluposti, i sta su sve mediji u stanju da objave…

Gorstak
Gost
Gorstak

Uporni su nema sta, crpe Nas i cijede vjekovima i da njih nije davno bi Crna Gora bila i u EU i napredno razvijena drzava. Nikad nam dobro nisu ni Dalì ni zeljeli jer da je tako podrzali bi Nas i pomogli da imamo svoje a ne kao kocnica Samo osporavaju i vucu unazad. A kazu da su nam “braca”..… Više »

Pomorac
Gost
Pomorac

Vi ste komunisti koji na zasluzuju EU.

Huzer
Gost
Huzer

A to sto je Njegos u amabet napisao to nista?
Boli nas briga sto je Njegos imao zelju,vazno je da cika Tito odobrio mauzolej.

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Sto su Srbi prevodili Gorski vijenac na ekavicu?

Pero s pumpe
Gost
Pero s pumpe

Poštovani, samo provjerite u čiju čast i u čije ime je Aleksandar Karađorđević podigao kapelicu koja je uklonjena zbog izgradnje mauzoleja i biće Vam jasno sve!

Huzer
Gost
Huzer

“Odje ce te me sahraniti”
Njegoseve rijeci na Lovcenu, pametnom dovoljno.

Ortodox pride
Gost
Ortodox pride

Mauzolej je sramota,pravoslavnom vladici Njegosu,nidje krsta na grob? Ali uskoro,svice svice!!!

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Nikada vise, litijasi, necete doci na vrh Lovcena. Ne zalijecite se.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Bolje ti je da ti je da de primiris da ti ne svane nedje u Pirot ili Prokuplje

Lokum
Gost
Lokum

Svice svice i odoste vi u zaborav i vi i vase liturgije i sveci za ponet

Sova
Gost
Sova

Ako si šta čitao o Njegošu, znaš da se on borio svim silama da ne bude Vladika. Želio je da ostane laik. O njegovoj “svetosti” dovoljno govori da je prekršio svih 10 božjih zapovijesti. Mnogi su ubijeni po njegovoj zapovijesti. I to vam je svetac?

Live
Gost
Live

Sad ce im nas premijer na izborima pokazati konacno dje im je mjesto i da im nema mijesanja u pitanja u CGz jer ce crnogorci odlucivati o tome!

Gavrilo
Gost
Gavrilo

Svaki mitrpolit u zadnjih sto god je bio saradnik srpske udbe.

Sava
Gost
Sava

Always and Forever Anti-fascist! Cetnici su saradjivali sa okupatorom tj fasistima- njemcima i dijelili su ista misljenja oko ideologije, tu nema sumnje, jer da nisu, u suprotnom bi se borili protiv njih. SPC gaji ocuvanje cetnicke ideologije a u tekstu se i da vidjeti koliko se SPC jos tada mijesala u ideoloske i nacionale probleme u drugim drzavama (pokusavajuci sve… Više »

Bodin
Gost
Bodin

Srpska crkva je za svaki hram i crkvu u CG angažovala srpske arhitekte koji su uglavnom u vizantijsko(raško-prizrenskom stilu) gradili.To je protiv kulture i tradicije CG.Pogledajte hram u Baru kao džamija i sav u raskoš.Po sjeveru crkve kao po Kraljevu.Još bi da grade konake,samostane,hotele.Ako se to ne spriječi uzalud smo postojali 1000 godina jer se zastava i himna lako promijeniti… Više »

xxy
Gost
xxy

Bodine pa i stara Duklja je bila dio Vizantrije istocnog Romejskog Carstva dok je Stefan Nemanja nije oslobodio 1185. Crkveni zivot na ovim prostorima je bio pod Jurizdikcijom Kostantinopolja Carigrada. Poslije podjele Hriscanstva tako se nastavlja osim Barske Nadbiskupije koju osniva Rim a na njenom celu je i dan danas Nadbiskup Barski i Primas Srpski. Hoces li reci da je… Više »

Vitamin C
Gost
Vitamin C

Ne postoji ” srpski stil”, ni srpska vjera. xxy, imas li sto pof kapu sem velikosrbstva?

ritual
Gost
ritual

Odlican tekst Jadranka- sve je argumentovano dokazima i jasno kao dan! Vrijeme je vise da se i u stvarnosti razdvoji SPC od mijesanja u Vladine odluke.

Pero s pumpe
Gost
Pero s pumpe

Dzaba dokazi kad neki ne žele da ih vide!

Ivona
Gost
Ivona

Ne daj boze da je kojim slucajem taj Mitropolit Danilo Dajkovic bio u neku drugu po njima vise demokratsku drzavu…. Toliko duboko mijesanje u politiku tada i sad je nenormalno od strane crkve! UZAS!

Marko
Gost
Marko

Borba je trajala odavno! Iz SPC ne priznaju zlatno vrijeme Titove Jugoslavije a fino se vidi da su i tada svastocine bili… kako u CG tako i u Makedoniju. Trebala se tadasnja vlast jos tada obracunati sa velikosrpskim fasistima, ali izgleda da se nisu imali kad time baviti!

Hogar
Gost
Hogar

Šteta što komunisti nijesu riješili pitanje prisustva ove zločinačke sekte pod nazivom SPC ali šta je – tu je.U pravu si,Marko,na ovoj je generaciji i što se političara tiče a i što se građana i glasača u Cg tiče.
Budimo svjesni važnosti istorijskog trenutka i sahranimo ovo svetosavsko zlo tako da mu više nema povampirenja !

Vasojevka
Gost
Vasojevka

Boze spasi Hogara.

LSCG
Gost
LSCG

Stitila poslednju zelju pokojnika. Ali u CG je normalno prekrajati spomenike djedovima

Vakat je
Gost
Vakat je

Normalna je SAMO ISTINA. Dokumenta kazu bio je Crnogorac, a neki prefarbani potomak ga mrtvog prevjeri…E ne moze! Istina mora pobijediti. Mom prađedu lijepo pise u dojumentu Crnogorac, i koji bi mu prodani skot prepravio porijeklo? Samo onaj ko izdaje rodjenu zemlju.

JoKso
Gost
JoKso

Spc je samo postovala zelju njegosevu

Sreto
Gost
Sreto

SPC da se puta ne bi bilo ni Crne Gore ni Njegosa!

JoKso
Gost
JoKso

ja koliko znam u ovom montenegru je zabranjen njwgos

Ljubo
Gost
Ljubo

Odavno bolji tekst sa dokumentima nijeste objavili

marko
Gost
marko

Na ovoj generaciji je da oslobodi Crnu Goru velikosrpskog ropstva . Uradjeno je dosta , vratismo nezzvisnost , idemo ka EU , clsnics dmo NATO szvezs …ali …ostsla je svetosavska sekta u obliku spc sto je korov koji nije tretiran kako treba i podivljao je. Sad taj korov pokusava da osvoji nasu prelijepu Crnu Goru i od nje napravi pustos… Više »

Kralj Nikola
Gost
Kralj Nikola

To ćeš Rožaje oslobađat od islamskih fanatika, a na Crkvu ćeš krenuti iza tastature, po običaju. Bolje bi ti bilo da ćutiš, poturice 21.vijeka.

Jelena
Gost
Jelena

Ti si nešto mnogo nervozan, a i nepismen si!

JoKso
Gost
JoKso

knjaz danilo je jos 1853 proglasio svetog savu za skolsku slavu, i redovno je slavljeno u knjazevini cg

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Tako je i to je istina jedna jedina,ali ovi novokomponovani montenegrini i dukljani zarad interesa ove vlasti i njihovih ličnih rado bi zaboravili sve Petroviće,krsne slave i sve svece.

Ad block
Gost
Ad block

O čemu to pišete😀. A koja bi se crkva složila da antihristi poruše kapelu koju je podigao monarh i naprave mauzolej,očekivan sa petokrakom? Sjetili se oni Njegoša😆

SANTA MARIJA
Gost
SANTA MARIJA

Nije kapelu podigao monah vec okupator.

Младен
Gost
Младен

Вас је Његош сам са својим дјелима и свим оним што је написао демантовао и не да вам мира. Покушавате да оправдате рушење Капеле коју је Његош лично у част свога стрица подигао тиме јер је наводно Карађорђевић обновио. Па то је ВЕЗУМЉЕ. Он је ако знате исто од Петровића и испуњавао је аманет Петра другог. Али вама то не… Više »

MMM
Gost
MMM

Kako o Njegosu mogu govoriti ciji oni ciji su ideoloski oci protjerali Petrovice, htjeli spaliti mosti Svetog Petra, Njegosa zvali krvozednim mitronoscem, prevodili ga na ekavicu. I vama je Njegos paradigma za sluzenje tudjoj zemlji. Taj pustinjak cetinjski koji je samo znao za svoju Crnu Goru, nepokornu svakom osvajacu. Njegovo srbovanje je oda slobodi porobljene brace, a ne sluzenje toj… Više »

Miljan
Gost
Miljan

A ko je rusio kapelu ? Srbi ili Cetinjani

So & TEKILA
Gost
So & TEKILA

vrijeme prolazi, ništa se ne mijenja

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Što je god naumila crna gora to je i ostvarila,iako teškom mukom,tako će bit i sa autokefalnom crkvom,u to ne treba niko da sumnja.

JoKso
Gost
JoKso

To nije naumila cg, vec pojedinci i nece uspeti

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Će bidneš video, kokso !

Roza
Gost
Roza

Ovako se pišu istorijski tekstovi. Dokumenta izvorna bez intervencija. U moru falsifikata, izvlačenja iz konteksta i mitomanije, ovaj tekst je pravo osvježenje. Selhanovićka, kao uvjek, odlična.

MilenicaMala
Gost
MilenicaMala

“Ustvari, mislim da pitanje njihovog odnosa prema podizanju Njegoševog mauzoleja na Lovćenu je samo jedan oblik, jedna forma gdje oni pod plaštom sačuvanja tih „crkvenih” odnosa koji su postigli zakonom o odnosima između crkve i države, ustvari biju bitku političkog karaktera. ” :)))) Cetnicke tekovine u CG imale su u istoriji razne oblike, ali konstantan je samo ovaj koji bastini… Više »

Младен
Gost
Младен

Значи по теби они који су се бунили а то је једино у то вријеме била Митрополија и владика Данило су то радили без основа. Срушили сте Цркву на Ловћену. Аманет Његошев. Цркву сте срушили која је била на државном Грбу Петровића. Па то нигдје на бијелом свијету нема да се неко руши симбол своје државе.

Srbo
Gost
Srbo

Uzalud vam trud svirači,da je nekom stalo do Njegoša ne bi ga izbacivali iz udzbenika.

Tgd
Gost
Tgd

RTCG MORAJU OVAKVE ISTORIJSKE CINJENICE DA OBJEVE, A SIGURNO IH IMA KOLIKO PUNO SLICNIH. VAZDA SU BILI POPIVI SPC PROTIV CRNE GORE,

Tgd
Gost
Tgd

VAZDA SU POPOVI MESETARILI ALI JE VAZDA BILO I CRNOGORACA KOJI SU IH OBUZDAVALI, DOVESCEMO MI I OVE DANASNJE U RED BLIZI SE DAN JOS JEDNE POBJEDE. ZIVJELA CRNA GORA VJECNO, A SPC MOZE U ISTORIJU KAO SVAKI OKUPATOR CRNE GORE

JoKso
Gost
JoKso

jel u to pricas o njegosu, sv.petru….

Delboj
Gost
Delboj

Ada to znaju vise i vrapci na grani. Najsmjesnije je sto se sad MPC poziva na Petrovice a sljedbenjci su politike koja je prognala i ugasila dinastiju Petrovica. MPC je okupatorska crkva Karadjordjevica i srpske elite a ne Crnogorskog naroda.

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Za sve je crkva kriva i što je tadašnja država na čelu sa komunističkom partijom srušila njegoševu kapelu na lovćenu i za sve drugo, a da pri tome crkvu niko nizašta ne pita.

Mne pg
Gost
Mne pg

Nije srušena Njegoševa kapela koju je on 1845. godine podigao na Jezerskom vrhu, i posvetio je svom stricu sv. Petru Cetinjskom, nego je srušena kapela koju je Aleksandar Karađorđević podigao 1925. godine i posvetio je Petru I Karađorđeviću. Ta aleksandrova kapela je bila spomenik uništenju Crne Gore 1918. godine. I zbog toga se buni fašistička sekta zvana SPC.

Titograd
Gost
Titograd

Svetosavska sekta je i u SFRJ bila fašistički faktor razjedinjenja i nepriznavanja Crnogorske i Makedonske nacije. Tito je bio previše blag u odnosu na djelovanje te sekte koja je i tada u socijalizmu imala jako uporište u SANU i srpskoj inteligenciji. A zlo se moglo tada zanavijek obezglaviti. Goli Otok je bio pravo mjesto za to.

JoKso
Gost
JoKso

umro je tito i komunizam, a vaskrsla spc, tvoji u istoriju a spc napred

Japaj
Gost
Japaj

Dobro jutro i vama. SPC? Udarna vijest. Bravo. I losa reklama je dobra reklama. Samo neka se prica…

Vakat je
Gost
Vakat je

Samo CPC. I tacka. Crna Gora mora vratiti AMANET PRADEDOVA!

Send this to a friend