Politika ISTORIČAR BOBAN BATRIĆEVIĆ O TRINAESTOTULSKOM USTANKU

Crnogorci – prvi narod koji je podigao ustanak u okupiranoj Evropi

Boban Batrićević

Trinaestojulski ustanak nas je učinio prvim narodom koji je podigao masovni ustanak protiv fašizma u okupiranoj Evropi, kazao je istoričar Boban Batrićević u intervjuu prazničnom broju Dnevnih novina. Ono što se sa sigurnošću zna, kako je istakao, jeste da je uoči samoga ustanka Komunistička partija u Crnoj Gori imala 1.240 članova i oko 5.000 članova komunističke omladine.

“Svi oni uzeli su učešća u borbama i ponijeli najteže breme. To što neko danas pokušava oprati krv s ruku četničkih komandanata pričom da su i četnici ratovali 13.jula, nije ništa drugo do revizionistička podvala”, kazao je Batrićević.

Da li se slažete da je 13. jul 1941. godine jedan od najsvjetlijih datuma u crnogorskoj istoriji?

BATRIĆEVIĆ: Naravno da se slažem. Trinaestojulski ustanak nas je učinio prvim narodom koji je podigao masovni ustanak protiv fašizma u okupiranoj Evropi. Znajući koliki značaj Drugi svjetski rat ima za današnju civilizaciju, ta baklja slobode o kojoj su tada izvještavali svi saveznički mediji pozicionirala je Crnu Goru na posebno mjesto u istoriji toga sukoba.

Da li je evropska i svjetska istorijska nauka dala tom datumu zasluženo mjesto ili nije?

BATRIĆEVIĆ: Iako su neki veliki ljudi poput Žan Pol Sartra ili Fransoa Miterana rekli po nekolike lapidarne rečenice o ovome događaju i time crnogorskome narodu izrazili veliko poštovanje, ni evropska ni jugoslovenska istoriografija nijesu Trinaestojulskome ustanku davali mjesto koje zaslužuje. Pošto je poslije rata Crna Gora bila dio nove, komunističke Jugoslavije, evropska istoriografija NOP-u nije pridavala značaj koji je davala nekomunističkim ili manje komunistički obojenim pokretima otpora koji su se razvijali u Zapadnoj Evropi.

Interesantno je zapaziti da u svim značajnijim enciklopedijama na engleskome jeziku nema pomena o Trinaestojulskome ustanku u Crnoj Gori, ali se zato Varšavski ustanak nekomunističke poljske Armije Krajove predvođene Borom Komorovskim nalazi u gotovo svakoj. S druge strane, jugoslovenska istoriografija imala je unutrašnje, političke razloge zbog kojih ovaj događaj nije bitnije isticala u istoriji narodnooslobodilačke borbe, tačnije, zašto mu je uzela mjesto koje mu pripada.

To pitanje detaljno je u crnogorskoj istoriografiji problematizovao istoričar Đuro Vujović. Po njegovom mišljenju, u novoformiranoj Titovoj Jugoslaviji đe je pobijedila politika ravnoteže među republikama morala se poštovati i “ravnoteža doprinosa” svih jugoslovenskih naroda pobjedi nad fašizmom.

Mislite na nepostojeći Dan ustanka srpskog naroda?

BATRIĆEVIĆ: Tako je. Zato se desio slučaj da je za datum početka ustanka jugoslovenskih naroda uziman 7, a ne 13. jul, iako se ta dva događaja nikako ne mogu porediti. U prvom je Žikica Jovanović Španac ispred jedne kafane u Beloj Crkvi ubio dva srpska žandara, dok je u drugom kroz nekoliko dana od početka ustanka učešća u borbi uzelo 32.000 ljudi koji su izbačili iz stroja oko 4.800 talijanskih vojnika. Ubistvo dva žandara nije se pretvorilo u opštenarodni ustanak u Srbiji, već su se veće borbe na njenoj teritoriji počele voditi u drugoj polovini ljeta i početkom jeseni iste godine. Trinaestojulski ustanak je bio opštenarodni ustanak.

Koliko je Komunistička partija, budući na nova tumačenja revizionista, imala uticaja u organizaciji ustanka i koliko je imala boraca pod svojom kontrolom?

BATRIĆEVIĆ: Staljinova koncepcija da se rat protiv okupatora ne smije voditi na klasnoj, već na širokoj narodnoj osnovi, uticala je na organizaciju partizanskih odreda u Jugoslaviji. Široko postavljena platforma učinila je ovaj pokret veoma popularnim. Istina, uz glavnu riječ komunista koji su se uvijek trudili zabašuriti njegovu komunističku osovinu. Kad bi gođ skrenuli s ove platforme i proglašavali kao Đilas u Crnoj Gori “drugu etapu revolucije”, partizanski pokret činio bi ratne zločine koji su se kasnije nazvali “lijevim skretanjma”.

Što se tiče Trinaestojulskoga ustanka, iza njega nesumnjivo stoje komunisti. Kad je 22. juna Hitler napao SSSR, jugoslovenski komunisti preko Kominterne dobijaju instrukcije o otpočinjanju ustanka. Za razliku od ostatka Jugoslavije, komunisti su u Crnoj Gori procentualno imali nešto jače uporište.

Na mobilizaciju stanovništva uticala je i jaka identifikacija s Rusijom. Branko Petranović u knjizi Istoričar i savremena epoha donosi jedan zanimljiv primjer mobilizacije iz julskih dana, zabilježen u Piperima. Tada je jedan od komunističkih prvaka okupljenim Piperima rekao da je napadnuta majka Rusija i da se mora u ustanak, pošto se s piperskih uzvišenja vidi Kremlj. Tačni procenti teško da se mogu izvući pošto je ustanak podignut stihijski, a on je kroz samo pet dana narastao na 32.000 boraca.

Ono što se sa sigurnošću zna jeste da je uoči samoga ustanka KPJ u Crnoj Gori imala 1.240 članova i oko 5.000 članova komunističke omladine. Svi oni uzeli su učešća u borbama i ponijeli najteže breme. To što neko danas pokušava oprati krv s ruku četničkih komandanata pričom da su i četnici ratovali 13. jula, nije ništa drugo do revizionistička podvala.

Svi ti budući četnici, koji su se julskih dana borili s komunistima kao oficiri bivše kraljevske vojske, prvi su počeli da napuštaju bojno polje kad su stigle talijanske kaznene ekspedicije. Učešće Pavla Đurišića u Trinaestojulskome ustanku ne miče mu s duše hiljade i hiljade muslimana i partizana koje su poklali njegovi odredi. Isto kao što ratna slava Krsta Popovića iz Prvoga svjetskog rata i otpora okupaciji 1918. godine ne može skinuti ljagu sa njegove kolaboracije.

Nakon 13. jula, koji je ključni događaj u Drugom svjetskom ratu na tlu Crne Gore? Da li je to kapitulacija Italije? Šta se promijenilo?

BATRIĆEVIĆ: Jedan od ključnih događaja van Crne Gore, a koji se direktno reflektovao u Crnoj Gori, svakako je bitka na Neretvi, kad je slomljena kičma četničkoga pokreta. Nakon Neretve četnici se nikada više neće organizovati na način na koji su to radili ranije. Ta bitka važna je i zbog jačanja surevnjivosti između četničkih i zelenaških jedinica koje su tokom 1942. godine odlično sarađivale na uništenju partizana u Crnoj Gori.

Pošto su zelenaši odbili da idu na Neretvu, crnogorski četnici im to nikada nijesu oprostili. Zato će do kraja rata kroz formu „crnih trojki” nekoliko istaknutih zelenaša biti likvidarano. Zelenaše su od četničkog uništenja spasili okupatori, a mnogi borci zelenaškog pokreta spašavalo je glavu prelaskom u redove Titove vojske. Kapitalacija Italije svakako je prelomni dođaj jer četnici i ostali kolaboranti ostaju bez dobrog snabdjevača. Od osnivanja četničkog pokreta do kapitulacije Italije, ta borbena formacija niđe na prostoru bivše Jugoslavije nije imala većeg i boljeg saveznika nego što ga je imala u talijanskoj vojsci u Crnoj Gori. Dobrom odnosu četnika i Talijana doprinio je i sam vojni guvernadur Pircio Biroli, koji je za razliku od civilnog komesara Macolinija koji je protežirao zelenaše, favorizovao velikosrpsku struju. Inače, Biroli je bio stari srpski prijatelj sa Solunskog fronta, kad je i odlikovan visokim srpskim odlikovanjem.

Zbog čega je toliko dugo četnički kvinsliški pokret varao saveznike o njihovoj borbi protiv sila Osovine?Da li je u Drugom svjetskom ratu bilo sukoba četnika sa italijanskom ili njemačkom vojskom?

BATRIĆEVIĆ: Odgovor ns ovo pitanje leži u samoj ličnosti Draže Mihailovića, koja je umnogome determinisala četnički pokret. Kad se nakon kapitulacije Jugoslavije povukao na Ravnu Goru i odatle otpočeo rad na sabiranju rasutih vojnika, Mihailović je postao simbol jugoslovenskog otpora okupatorima. Brzo je dobio podršku zapadnih saveznika i egzilske jugoslovenske vlade. Pojava komunističkih jedinica još više će Dražine četnike učiniti važnijim za zapad kako bi se nakon rata spriječila eventualna komunistička revolucija. U modernom dobu ratne propagande, zapadne službe podgrijavale su mit o „srpskom Robin Hudu” i „prvom gerilcu Evrope.” Tokom 1942. godine u Holivudu je sniman film Chetniks: The fighting guerrillas (1943), a kako u svojoj knjizi AVNOJ, revolucionarna smjena vlasti zapisuje istoričar Branko Petranović, u kancelarijama američke administracije mnogi zapošljeni su držali Mihailovićev poster. Britanski mediji takođe su podgrijavali legendarne priče o „bijeloj nadi” i „balkanskom orlu” koji se odupire vojskama Osovine. Međutim, sva ta napumpana slava Draže Mihailovića nastala je zahvaljujući krvi partizana.

Poznato je da je Mihailović lažirao izvještaje i sukobe partizana s okupatorom pripisivao četnicima, prikrivao svoju saradnj u formiranjem tzv. ilegalnog i legalnog četništva. Kad su preko vojnih misija koje su slale u štabove partizana i četnika saveznici uvidjeli da je jedina antifašistička snaga u Jugoslaviji ona pod komandom Josipa Broza Tita, odlučeno je da se saradnj a s četnicima raskine. Interesantno je da je u drugoj polovini 1943. pomenuti holivudski film o četnicima, povučen iz bioskopa.

Zašto su se sve ključne bitke u Jugoslaviji, za vrijeme Drugog svjetskog rata (ako izuzmemo završne borbe za oslobađanje zemlje), odvijale u Bosni i Hercegovini (Neretva, Sutjeska, Kozara, Desant na Drvar…)? Koliki je doprinos Crnogoraca u tim bitkama?

BATRIĆEVIĆ: Zato što je teren Bosne najviše pogodovao gerilskoj doktrini Titove vojske. Svaki frontalni sukob s okupatorima, poput onog u Užicama 1941. ili na Sremskome frontu 1945. godine, završavali su katastrofalno po partizane budući da tehnički nijesu mogli parirati protivnicima. S druge strane, u gerilskim uslovima, čelična volja i dobra organizacija partizanskih jedinica ispisaće slavnu epopeju po Bosni i „kamenju hercegovskom”, kako veli čuvena Bilećanka. Pored toga, multikonfesionalna Bosna koja je pretrpjela velika zla tokom rata, rado je prihvatala internacionalizam i ideologiju „bratstva i jedinstva” koju su širile Titove jedinice.

Što se tiče doprinosa crnogorskoga naroda u NOR.u, on je nemjerljiv. U redovima Narodnooslobodilačkog pokreta na kraju rata našlo se 1.850 rukovodilaca za razne partijske i političke poslove, od čega čak 86 pri Vrhovnome štabu. Od ukupno 18 korpusa koliko je imala NOVJ, sa osam su komandovali Crnogorci, dok ih je medu generalima bilo čak 36 odsto. Crna Gora imala je najviše narodnih heroja (244), više nego 20 odsto jugoslovenskoga prosjeka (1.037).

Za svaku od bitaka koje ste pomenuli ostala je po jedna legendarna anegdota. U Igmanskom maršu dokumentovana je sudbina Nikole Marinovića, kojemu su zbog promrzlina amputirane obje noge i jedna šaka. Tokom te zastrašujuće operacije bez anestetika, Marinović je iz svega grla pjevao „Oj svijetla majska zoro, majko naša Crna Goro”. Iz bitke na Sutjesci zauvijek će ostati zapisana slavna poruka crnogorskih boraca s Ljubina groba. Čuvajući Tita tokom te ofanzive poginuće i Đuro Vujović Španac, a Sutjeska je i vječno počivalište mitskog partizanskog heroja Save Kovačevića. NOB bila je posljednja slavna stranica crnogorske vojne isto rije, a nadajmo se da će tako i ostati.

96

avatar
1000
43
53
0
 
71
TotemNeretvaNeretvaEl GrandeSofija
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Neretva
Gost
Neretva

O Srbiji u 2. svjetskom ratu najbolje govori službeni podatak da su u Beogradu tokom čitave okupacije poginula dva njemačka vojnika.

Jelena Savojska
Gost
Jelena Savojska

Vise su Piperi imali narodnih heroja i generala nego cijela Makedonija…

El Grande
Gost
El Grande

Vidio Boban kako se Andrijašević potkovao pa i on digao nogu

El Grande
Gost
El Grande

Vazda će u našim srcima ostati sjećanje i pijetet na organizatore Trinaestojulskog ustanka, Pavla Đurišića i Baja Stanišića. Slava junavima !

amo
Gost
amo

E da je Milo pustio Jova Kapu u vladu nebi danas ovi litijali.

Jelena Savojska
Gost
Jelena Savojska

Moju prababu koja je tada imala 80 godina su cetnici zaklali i bacili pored puta..18.aprila 1942…tako su su postupili sa njom i sa svakim ko im je stao na put!!!!

El Grande
Gost
El Grande

Vjerujemo ti…aj izgubi se u skokovima

Jelena Savojska
Gost
Jelena Savojska

Cetnik, znam da si na mukama danas, nije ti ga lako…

Totem
Gost
Totem

A da nisu mozda vanzemaljci dosli onda ili Hulk…kako djecija prica. Aooo

Ratko 3131
Gost
Ratko 3131

Јак си ми ти историчар. 7 јула у Србији подигнут. Додуше 13 је веће од 7, али нису први Црногорци ипак.

Miki
Gost
Miki

8. maja u Srbiji. A komunisti su sa Nijemcima bili saveznici dok Nijemci nijesu prekršili i napali SSSR. Tek nakon toga su dizali ustanke.

Naroz
Gost
Naroz

Kako da ne, datum 7. jul 1941. kada je politicki komesar Zikica Jovanovic Spanac na Ivanjdanskom vasaru u Beloj Crkvi kod Krupnja, ubio srpske zandarme Bogdana Lonchara i Milenka Brakovica, poredis sa 13. Julom, danom opstenarodnog ustanka crnogorskog naroda kada je oslobodjena gotovo cjelokupna teritorija Crne Gore…

Optimista
Gost
Optimista

Iz bakine price, ne samo sto je bila glad nego svakodnevno neko je gubio bliznjeg svog. Iz te tuge, nemastine koja nije bila strana Crnoj Gori jer je propatila prije drugog svetckog rata zestoko kroz mnoge ratove, zapalila je buktinju slobode koja se nije vise gasila vec plamcela jace i jace do oslobodjenj. Hvala i slava svim sto su zapoceli… Više »

Vendeta
Gost
Vendeta

Zikica lomio pjan u kafanu i zandari ga pocerali a on dodje s utokom i upuca obojicu to je istina zapisnik postoji

Centar
Gost
Centar

Tako je samo zbog ove cinjenice Euro unija kredite treba da nam daje bez kamatamanam.

Titov pionir
Gost
Titov pionir

Čuš prvi narod, hahaha. Pa prva ustanička puška je pukla iz ruku Žikice Jovanovića Španca 4.jula i to je dan ustanka srpskog naroda. Mi što nijesmo učili po Bolonji nego išli u pravu školu ovo smo morali znati kao pjesmicu, i evo dan danas pamtimo. Nije to bila bubačka škola kao ovi vaši lučaši današnji.

drazen
Gost
drazen

Taj 7 jul je izbrisan i više nije praznik u Srbiji, obavijesti se !

Naroz
Gost
Naroz

Slab si ti bio Titov pionir, a ocigledno jos gori djak

sivi soko
Gost
sivi soko

Partizani mi smo braca,a drug Tito nam je caca….

Milos Minic
Gost
Milos Minic

To su bili pravi Crnogorci. Ovim modernim oci zakrvave na pomen Srbije.

petar
Gost
petar

Kad sve pricas, onda reci i ko si ti ljudi u cg koji su podigli ustananak protiv fasizma, i zbog cega, i ko je najveci borac ptotib fasizma, kao i protiv otomanskog carstva…

Cernagora
Gost
Cernagora

Solidan text i dosta objektivan. Samo jednu cinjenicu precutkuje, a to je da su partizani u Srbiji bili jad i cemer. Sve teritorije su oslobodili cetnici. Kao i cinjenica da je TILE namjerno slao SRPSKU omladinu da gine na Sremskom frontu! Svidja mi se sto priznaje kolaboraciju bajnih Zelenasa i Chetniks! Kao i osuda Krsta Popovica za kolaboraciju, a mladi… Više »

Ivana
Gost
Ivana

Ti kao profesor koji ocenjuje pismeni rad ucenika.

Cernagora
Gost
Cernagora

Ti kao neko ko ne zna nista pametnije da smisli. A da sam profesor jesam.

Sofija
Gost
Sofija

Profesor cega???🙈🙈🙈

Maitland Niles
Gost
Maitland Niles

Cernagora
,,sve teritorije oslobodili cetnici,,
😂😂😂😂😂😂😂
Pavle Đurišic odlikovan gvozdenim krstom od strane Hitlera,
Pametnome dosta

Cernagora
Gost
Cernagora

U Srbiji indijancu “pametni”.

Njegoš
Gost
Njegoš

Zna se ko je Krsto za Crnu Goru! Nikad više 1918.!!!

Neretva
Gost
Neretva

Cernagora, dobro je što priznaješ da je Srbija u 2. svjetskom ratu bila jad i čemer.

M CG
Gost
M CG

Ajde ti,ne zna ti se ni dje si ni sta si.
Nit si vino nit si voda.

Sofija
Gost
Sofija

Pricas napamet, znam Bobana s fakulteta, prvo sto je kapacitet, za par godina ce i Zivka i Serba da presisa, a drugo ima i stav i misljenje itekako!!!!!Odlican clanak!!!

Ajmo
Gost
Ajmo

Sto bi rekao Ivan Mazuranic u smrt smail age cengica, nit pisnu nut zubi skrinu. Crnogorsko bitisanje na ovim prostorima na prostorima ex Yu je ostavilo utisak na sve narode na tom prostoru da su Crnogorci neunistivi. 13 jul je neunistiv bez obzira na broj izdajnika i domacih kvislinga.

El Grande
Gost
El Grande

To je rekao Njegoš, a ovaj mu je ukrao spjev.

WWG1WGA
Gost
WWG1WGA

To je bilo tad, i nikad taj narod patriotski se nece vise desiti u CG, koliko god da nam se to ne svidja, sad bi ova nasa omladina nekako preko aplikacije neke da pokaze nezadovoljstvo “trenutnog” stanja

Njegoš
Gost
Njegoš

Zna se ko je nezadovoljen. Nikad više 1918.!!!

Lovenac
Gost
Lovenac

Sretan dan drzavnosti junacki narode Crne Gore ! 🇲🇪🇲🇪🇲🇪

Ivana
Gost
Ivana

Zdravo bio moj Lovćenčanine. Neka nam je srečan!

CAR
Gost
CAR

Lovenac – Zašto mekećeš ?

Lolo
Gost
Lolo

Batricevicu svaka ti čast uz jednu malu opasku da se četnici i zelenasi KRSTA POPOVICA nikad ne mogu staviti u istu ravan.Cetnici su bili zlotvori koji su cinjeli zla po Crnoj Gori dok zelenasi nikad nijedan zulum nijesu napravili.

Cica Dr.
Gost
Cica Dr.

Cetnici prvi koji su se borili protiv fasizma i nacista

Miki
Gost
Miki

Uzalud ti trud,nemaš kome pričati. Po njima je Sekula Drljevic bio na nacistickoj potjernici,a ne Dragoljub Mihajlovic.

Žikica
Gost
Žikica

Zar je Žikica Jovanovic Španac bio Crnogorac. Svi na svijetu znaju da je zublja slobode u porobljenoj Evropi buknula u Srbiji. Žikica je upirio. Ne treba podkradati tuđe. Ne treba otimati. Ako se nema nesto svoje, to nije razlog da se otme tuđe.

Titograd
Gost
Titograd

Hahahahaha hahahahaha hahahahaha hahahahaha hahahahaha, śedi đe si mrčo, svi znaju da se u Srbiji ustanak nikad nije ni desio. Srbija je bila uz fašističku Njemačku i uvijek je pokušavala to da sakrije. Boli istina, ali…

Dukljasti duklj
Gost
Dukljasti duklj

Tačno, 4.jul je dan ustanka u Srbiji a 13.jul u Crnoj Gori. Ko je išao u školu to je morao znati. Ali danas je na sceni falsifikovanje istorije, jadna ova đeca šta ih uče i kakva će iz škole izaći. Nije ni čudo što im lučaši ne mogu da polože prijemni, ne daj ti ga Bože šta im u školi… Više »

Mongro
Gost
Mongro

Žile je cio dan bio u kafani i pio dok su se okupataori vani igrali kamena s’ ramena! Ajde jadan ne blesavi, kakav crni ustanak u Srbiju!

Zora
Gost
Zora

Eto ne znaju svi a pogotovo što nije istina koliko god to ponavljali.

Njegoš
Gost
Njegoš

A Zemlja je ravna ploča 😂😂😂😂

joko
Gost
joko

A sto je bilo 7 jula ako je 13 jul crnogirski narod prvi digao masovni ustanak. u ovom dijelu Evrope.?

Mongro
Gost
Mongro

Čitaš li ili samo gledaš slike?

Njegoš
Gost
Njegoš

Što je bilo 7. jula??

Branimir
Gost
Branimir

Ovaj je bio učesnik ustanka, zna čoek

vesko
Gost
vesko

Istina jeste da je 13 julski ustanak imao opstenarodni karakter i da su u njemu na istoj strani sa komunistima bili i cetnici sve do u jesen 1941 kada su komunisti predvodjeni Djilasom a po Titovoj direktivi krenuli u obracune sa cetnicima.

Radul
Gost
Radul

Čudan neki historičar koji izgleda nezna da je 2. svjetski rat počeo 1.9.1939. i da su pokreti otpora u Francuskoj i Poljskoj formirani još 1940.

Анонимни
Gost
Анонимни

Čudan neki komentator koji ne zna da se ne zna piše odvojeno.

Titograd
Gost
Titograd

Alo Alo je serija koja najbolje opisuje taj pokret otpora.

Mongro
Gost
Mongro

Formirati i podići opstenarodni ustanak nije isto. I kod nas je KPJ bila formirana ‘39.

Zora
Gost
Zora

Ali to nije bio ustanak . Znam da ti je muka velika ali je prvi ustanak bio u CG.

Botova mama
Gost
Botova mama

To su : Samo formirani pokreti otpora 1940….
U Crnoj Gori je bio opštenarodni ustanak !
Što se pokreta otpora tiče u istoriji Crne Gore pokret otpora nikad nije ni prestajao da postoji, samo su se mijenjale svjetske i belosvjetske sile koje su šćele pokoriti naš krš !

Jaaaaa
Gost
Jaaaaa

Onda ja ne znam da racunam

Stevan
Gost
Stevan

Tako je batricevicu !
Ko nezna neka nauci !!! 👊💪

Bernini
Gost
Bernini

Prvi kada je roptala Evropa pod Hitlerom,koji je uveliko gazio ka Moskvi i djekovao nepobjediv. To je dan našeg ponosa!!

Kapičić-četnici
Gost
Kapičić-četnici

O njima se nema što reći. Kukavice i zločinci, to su oni bili. Klali su svugdje. U ime Draže Mihailovića po Hrvatskoj i Bosni su sijali strah i smrt. Draža Mihailović je koljač, a srpska mu vlada sada omogućava rehabilitaciju i podržava povratak četničke ideologije koja je nožem i krvlju rješavala neslaganja. Srpski narod u većini očekuje njegovu rehabilitaciju. To… Više »

Kotoranin89
Gost
Kotoranin89

Dakle dok vlada pandemija nasom zemljom i uvode se strikne mjere,nikom od vlasti nije palo na pamet ne daj Boze da otkaze ovakve proslave gdje se ljudi skupljaju u velikom broju radi veceg dobra,veoma odgovorna zdravstvena politika,nema sta haha.I da jos samo ovo,licno mislim da ove kvazi “patriote” koji su najbucniji i najupadljiviji sa mahanjem i velicinom zastava,pjevanjem “Goro Moja”… Više »

Njegoš
Gost
Njegoš

Znači ništa ti nije dobro ali ne bježiš za Karpate, što li??

Mongro
Gost
Mongro

Dobro je sto je istina o autokefalnosti crnogorske crkve i otimačini od strane okupatorske spc isplivala na površinu. Sad je narod malo bolje informisan poslije 100-godišnjeg prodavanja laži i manipulisanja CG narodom od strane beogradske patrijaršije. To je dobro…malo istine na viđelo!

Rade
Gost
Rade

Bobane da li ti je poznato ko je rukovodio borbom na Košćelima? Jakov Kusovac! U periodu poslije bitke Peko Dapčević mu je radio o glavi i zbog toga je morao da se skloni

Ivana
Gost
Ivana

E to je druga priča. Svakako ne umanjuje značaj 13. JULA.

Nomad
Gost
Nomad

Kad bi ovaj istoričar bio realan i pravi istoričar onda bi znao da je u maju 1941.dobar dio istočne Hercegovine bio na nogama i borio se protiv ustaša.Ali i ovaj istoričar prikazuje samo istoriju koju su pisali komunistički ideolozi.Znači prve ustaničke puške i to organizovano su bile u Hercegovini.Nesporna je činjenica da je ustanak 13.jula u Crnoj Gori bio opšti… Više »

Marko
Gost
Marko

Ja kao crnogorac i neko ko voli Crnu Goru mogu da kazem da nam ovakve patriote ne trebaju jer bi se ovaj prodao za burek

Njegoš
Gost
Njegoš

Možda više voliš srpske laži i mitove nego istinu Crne Gore i Crnogoraca. Istina je takva kakva je i ne treba pričati bajke niti je možeš promijeniti. A ovo se desilo tako reći nedavno, prije 70 godina i točno se zna kako je i što bilo. Neka je vječna Crna Gora! Nikad više 1918.!!!

Marko
Gost
Marko

Njegose ti to po default dps rezima odmah proglasavas izdajnikom. Kapiras li da dps a vjerovatno i ti 90tih bili dio velikosrpskih ideja a ja sam tada bio ustasa jer sam crnogorac i jer sam zelio suverenu Evropsku Crnu Goru. Cetnicima, velikosrbima i fasistima nije mjesto u crnogorskoj istoriji kao ni DPSu koji je kriv za ovo stanje i litije… Više »

Nikola
Gost
Nikola

On se i prodao za burek. Da da sad se uhljebio pa se ne buka vise sa onim Milacicem, cetnikom, no mu je sve po taman.

Vaše ime
Gost
Vaše ime

Šta čovjek nije nije rekao tačno? Šta je to izmislio?!

Dukljasti duklj
Gost
Dukljasti duklj

Sve je slagao, sve.

Srecko
Gost
Srecko

Zasto to kazes?! Zato sto je rekao istinu! I za srpski ustanak i za cetnike i za zelenase! Odlican tekst!

Marko
Gost
Marko

Zato sto bi sjutra reka isto za crnogorce da dodju cetnici na vlast. Ne zanimaju me Srbija i cetnici, lako bih ja to rijesio. Liku odjednom odgovara vlast koja je kriva za sve sto nam se sad dogadja jer su vodili velikosrpsku politiku 90tih i ovo je njihova zaostavstina. A on zarad posla i odbora njih ne pominje. Znaci prodao… Više »

Djuka
Gost
Djuka

Moji su bili učesnici ustanka, samo nisu bili Crnogorci jer ih tada u Boki i primorju nije bilo.

Srecko
Gost
Srecko

E slabo sjecanje imas! Nisu ti tako rekli!!! Nego nije bilo Srba !

Djuka
Gost
Djuka

Eto ti mi reci, pošto oni nisu znali ko su i što su. Doduše nisu tada imali Živka i Šerban.

Svijetla majska
Gost
Svijetla majska

Djuka, hahaha….

Djuka
Gost
Djuka

Knjigu šake prijatelju, pa onda u raspravu.

Srecko
Gost
Srecko

Marko to kaze jer je cetnik i ne poznaje ovog istoricara koji je jako cestit i znastven covjek. Marko, srecan ti dan nezavisnosti i gledaj da se pojedes od zavisti.

Grunf
Gost
Grunf

Gosn Batricevic je do skora bio izrazito opoziciono aktivan, od kad se uhlebio u drzavnom aparatu ne cuje se, ne nosi vise vunene carape i mantile oboda u emisije, sto itekako govori o njemu. Sto se teksta tice i strucne strane skidam kapu, svaka cast.

Djuka
Gost
Djuka

Po naslovu se vidi “nova” mitomanija. Prvo 7jul je bio prvo, ako nije i novi kalendar uveo Čirgić. 13jul je dovoljno slavan sam po sebi da nam ne trebaju ovakvi nategnuti naslovi.

Marko
Gost
Marko

To je ono sto hocu ja da kazem ali me ne kapiraju slijepi ljudi

Prc CG
Gost
Prc CG

Koja je ovo istorija 😂😂😂😂😂😂😂

Cetinjanin
Gost
Cetinjanin

SREĆAN DAN DRŽAVNOSTI – 13. JUL
“Za Pravo, Čast i Slobodu Crne Gore!”
“Da je vječna Crna Gora!”

Dakson
Gost
Dakson

Batricevicu, prvu ustanak podigao je pop Radojica Perisic u Kazancima – Gacko 6. juna 1941 godine protiv ustaskog terora, ubijanja i bacanja u jame!

Dux
Gost
Dux

Kako onda danas postasmo poltroni i kukavice ? Ovo mora da su bile bajke o junastvu,jer ovoliko poslusnika,nekritickih gladnih robova,nidje nema !!!

Kondor
Gost
Kondor

Samo si trebao navesti da su tad crnu goru okupirale italijanske jedinice,ubjedljivo najgora vojska u drugom svjetskom ratu koja cak nije mogla da savlada crnce sa kopljima u abisiniji.Nazalost gorka je cinjenica da bi samo jedna njemacka divizija lako ugisila ustanak.

Da ja.
Gost
Da ja.

Zar nije 7.7.1941 prije 13.7.1941.

Njegoš
Gost
Njegoš

Što je to bilo 7.7.??

MAKANJA
Gost
MAKANJA

Srećan 13jul majko CRNA GORO!,!

Očinići
Gost
Očinići

Bobanu hvala što je pomenuo Nikolu Marinovića. Kao dijete sam slušala priču o njegovoj smrti, sve gledajući njegovu tihu i uvijek tužnu majku Stanu. Godinama je sjeđela u stolovaču ispod brijesta čekajući svoje jedino dijete. Heroj majka herojskoga sina.

MAKANJA
Gost
MAKANJA

Sve vrlo lijepo rečeno.SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!!!!!!,,

Herceg Novi
Gost
Herceg Novi

Nikola Blažov Marinović iz Očinića kod Cetinja, rođak studenta prava Žarka Marinovića mučki ubijenog u studentskim nemirima u Beogradu ( 4 april Dan studenata).

Send this to a friend